False

Utredning om framtida vattenförsörjning Båstads

Dricksvattenförsörjningen i Båstads kommun är mycket ansträngd. Båstad är en utpräglad sommarstad med en befolkning som nära nog trippleras under sommarmånaderna – framförallt under den så kallade tennisveckan. Detta har resulterat i kontinuerligt bevattningsförbud, bitvis lågt tryck i ledningsnätet och stora svårigheter att klara de mest intensiva sommardagarna. Purenovas utredning om framtida vattenförsörjning mynnade ut i en rekommendation om anslutning till Sydvattens distributionsnät för södra delarna av kommunen.
 
Båstads kommun gav, efter upphandling, EnviDan AB (tidligere Purenova)  i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur framtida vattenförsörjning ska säkerställas i kommunen. Utredningen resulterade i två alternativ som har utvärderats på kriterier som driftsäkerhet och sårbarhet, ekonomiska aspekter och samhällspåverkan, vattenkvalité och vattentillgång samt genomförbarhet och långsiktig hållbarhet.
 
I Båstads kommun finns det många faktorer som samverkar för att skapa en osäker vattenförsörjningssituation. Det finns till en stor del tekniska förklaringar men även andra aspekter i samhället spelar in. Nuvarande dricksvattenförsörjning är baserad på grundvattenuttag och flertalet av Båstads borror går på gränsen för sin kapacitet. Totalt produceras vatten vid 17 borror i elva anläggningar varav endast hälften har behandling av råvattnet och få har desinfektion. I ett långsiktigt perspektiv, med försämrad grundvattenkvalité och de ökande krav som ställs på producerat dricksvatten, bedöms inte dessa beredningar vara tillräcklig. Ett småskaligt ledningsnät gör det svårt att trycka igenom tillräckligt med vatten och vattentrycket i framför allt Torekov längst västerut är bitvis mycket lågt, framförallt på sommaren då många sommargäster flyttar in. Många fritidsboende, hög beläggning på hotellnätter och många dagsturister ger en fluktuerande förbrukning. Det kommunala vattenuttaget får också konkurrens av jordbruk och andra verksamheter som till exempel golfbanor, som förutom att de utnyttjar grundvatten, också kan påverka vattenkvalitén i täkter negativt. Så gott som alla råvattentäkter i Båstads kommun uppvisar spår av mänsklig påverkan i form av förhöjda nitrathalter, bekämpningsmedel eller mikroorganismer.
 
En screening av områdets vattenresurser genomfördes för att bedöma deras framtida uttagskapaciteter. Även om borrorna i Båstad rent fysiskt kan producera avsevärda mängder vatten så påverkas det långsiktigt hållbara uttaget även av andra aspekter. De faktorer som bedöms är vattentäktens naturliga skydd, konstaterade föroreningar, potentiella föroreningar (baserad på markanvändning), naturlig vattenkvalitet, hur praktiskt det är att ta upp 
vatten och hur tillståndssituationen ser ut. Täkten graderas utifrån hur dessa parametrar avviker från en fastställd skala och ger en nedräkning av den fysiska kapaciteten för att ge det långsiktigt hållbara vattenuttaget. Ett sådant redskap är en relativt snabb och enkel metod för att bedöma framtida kapaciteter och har använts med framgång i flertalet danska kommuner.
 
Utöver inventering och analys av behövlig uppgradering på befintliga anläggningar har utredningen undersökt kommunens expansionsplaner och använt befolkningsprognoser för att bedöma framtida vattenbehov. Detta har varit något mer komplicerat än vanligt, då kommunen endast har 14 000 fastboende invånare men under sommaren har en vattenförbrukning som motsvarar cirka 60 000 personer. Således har det varit flera aspekter som behöver vägas in för att göra en rimlig bedömning. Alternativ markanvändning, eventuell påverkan av utökade vattenskyddsområden och konkurrerande verksamheter har utretts ur ett samhällsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. En uppgradering av vattenskyddsområden, som är högst nödvändig, kan leda till konflikter med markägare och begränsningar i kommunens expansionsplaner och markanvändning, då verksamheter inom skyddsområdet kan komma att begränsas. Med det stora antal täkter och tillrinningsområden som finns i kommunen skulle mer än en tredjedel av kommunens yta kunna hamna inom ett vattenskyddsområde.
 
EnviDan AB har gjort bedömningen att det i ett långsiktigt perspektiv är rekommenderbart för Båstads kommun att ansluta södra delarna av kommunen till Sydvattens distributionsnät för att säkerställa vattenförsörjningen. 
 
Existerande täkter är för små och begränsade för att ge en säker produktion. Att hitta en alternativ täkt bedöms som svårt, då ett flertal provborrningar inte gett positivt resultat och flertalet täkter även fått lägga ner på grund av vattenbrist eller dålig råvattenkvalité. De norra delarna kan fortsatt försörjas av de två existerande täkterna och en försörjningsledning över åsen möjliggör stödförsörjning vid tillfällen med stor förbrukning. En sådan lösning skulle tillåta att alla produktionsanläggningar på södra sidan om åsen kan läggas ner och mer pengar frigöras till utbyggnad av ledningsnät. Att hålla liv i ett stort antal täkter med de insatser detta kräver anses vara ett sämre alternativ än att välja en inkoppling till det mer robusta Sydvattennätet. Ett regionalt samarbete ger helt andra förutsättningar att trygga vattenförsörjningen och är den mest fördelaktiga lösningen ur såväl ekonomiskt, tekniskt som – inte minst - ur ett hållbarhetsperspektiv.
Marcus  Larsson

Kontakt mig for mere info