False

Bulltofta VV

VA SYD en ambition att öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk till 200 liter/s och verkets personal har många idéer och tankar om hur driften kan förbättras.

Samtidigt finns det ett behov av att genomföra en rad upprustningsåtgärder. För att få en överblick över behov, föreslagna projekt och idéer beslutade VA SYD att ta ett helhetsgrepp och arbeta fram en Genomförande- och investeringsplan för de kommande åren. Ambitionen är att parallellt med en utredning om att öka kapaciteten på verket grundligt gå igenom anläggningen och bedöma statusen på de olika delarna. Därefter prioriteras föreslagna lösningar och åtgärder och listas i en investeringsplan med investeringskostnad och driftskostnad.

EnviDan har fått i uppdrag att ta fram denna genomförande- och investeringsplan i nära samarbete med VA SYD:s personal och har satt samman en mycket kompetent arbetsgrupp med specialister. Gerald Heinicke leder arbetet med kapacitetsutredningen där nuvarande flaskhalsar i produktionen ska beskrivas och där förslag på åtgärder tas fram. Nyttan av installation av nya processteg utreds, som till exempel förfiltrering av inkommande råvatten och reningssteg för höga halter av klorider. 

Statusbedömning av Bulltofta VV genomförs i tre teknikområden: El och styr, Process och maskin samt Bygg. Bedömningskriterierna är bland annat uppfyllande av funktion, driftserfarenheter, förväntad livslängd, arbetsmiljö

och säkerhet. Specifika kriterier arbetas fram tillsammans med VA Syd. Byggnader och installationer bedöms i en femgradig skala och det lämnas även en slutsats, där det framgår inom vilken tidsperiod som objektet lämpligen bör åtgärda.

Utifrån från kapacitetsbedömningen och statusbedömningarna sammanställs de åtgärder som måste vidtas inom respektive område för att uppnå en tillfredsställande standard och säkerställa produktionen på Bulltofta VV. Investerings- och driftskostnad tas fram för respektive åtgärd utifrån en kalkyldatabas och erfarenheter från liknande anläggningsprojekt. Kjell Dahlqvist, med stor erfarenhet av omfattande projekt, ansvarar för detta arbete med kalkyler.

Investeringarna prioriteras efter om de är kritiska eller ej i förhållande till att verket skall kunna klara fastställda produktionskrav eller andra målsättningar för verksamheten. Prioriteringen utgår även från möjlighet att upprätthålla en stabil drift, tillgodose en god arbetsmiljö samt utifrån hur de är beroende av, eller skapar förutsättningar för, genomförande andra projekt.

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION