False

Kontroll- och byggledarhandboken VA

 

I takt med att VA-investeringstakten i Sverige har ökat krävs det att VA-projekt utförs systematiskt och håller hög kvalitet för att säkerställa nya och renoverade VA-ledningars och pumpstationers livslängd och driftbarhet på lång sikt, gärna 100-150 år.

I det tidigare SVU- projektet Projekthandboken VA såg projektgruppen ett tydligt behov av att fortsätta arbetet genom att även ta fram en separat kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt med fokus på VA-ledningar och pumpstationer. Detta för att bygga upp ett generellt system för kontroll- och byggledning som kan vara till stöd för både stora och små VA-verksamheter i Sverige för att kvalitetssäkra utförandefasen avseende kvalitet, tid, ekonomi och miljö.

Projektets mål är att ta fram Kontroll- och byggledarhandboken VA som ska fungera som ett hjälpmedel för kvalitetssäkring av VA-investerings och reinvesteringsprojekt.

 

Handbokens målgrupp är VA-verksamheternas byggledare, projektledare och projektingenjörer och entreprenörens platschefer, entreprenadingenjörer och KMA-ansvariga som arbetar mot kommunala VA-verksamheter i Sverige.

Kontroll- och byggledarhandboken VA blir likt Projekthandboken praktisk med användbara checklistor. Boken ska även främja samarbetet mellan beställare, teknikkonsult och entreprenör.

Projektet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond).

Följande VA-verksamheter och företag är med i projektgruppen: Envidan AB, NSVA AB, GPA Flowsystems AB, RISE, Skurups kommun, VA Syd AB, NCC Sverige AB, PEAB Anläggning AB, Skanska Sverige AB.

Mer information om projektet hittar ni hos Svenskt Vatten och SBUF.

Helena Mårtensson Winberg

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION