False

Dagvattenutredning Gantofta 1:7

En ny idrottshall ihopbyggd med en förskola planeras i Gantofta utanför Helsingborg. I samband med detaljplanearbetet gjordes en beställning en dagvattenutredning av Helsingborgs Stad. Området är ca 1,1 ha och består idag av naturmark.

Planen är att ca hälften av området ska fortsätta vara naturmark. EnviDan ska titta på hur dagvattnet ska hanteras inom planområdet, undersöka var vattnet tar vägen vid skyfall och föreslå åtgärder för att förhindra skador på omgivningen vid skyfall.

NSVA sätter hårt krav på fördröjning av dagvattnet eftersom det är problem med kapaciteten i dagvattensystemet nedströms. 

Det finns även önskemål från NSVA om rening av dagvatten från området. Området har en jämn lutning norrut med en nivåskillnad på ca 3 m inom området. Det finns ett befintligt dagvattenmagasin väster om området som befintlig dagvattenledningen bräddar till då ledningen går full. Helsingborgs stad ser en möjlighet att göra om magasinet till en trevligare plats och genom att utöka det söderut är det möjligt att fördröja dagvattnet från det nya området.

Dagvattnet föreslås passera en regnbädd/biofilter på planområdet innan dagvattnet leds till magasinet väster om planområdet. 

Lina Trege

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION