False

EN NY BIOGASANLÄGGNING I NÄRHETEN AV SKIVE SÄTTER NYA STANDARDER

Den nya anläggningen är den första av de större danska biogasanläggningarna som har både en konventionell och en ekologisk linje.

Den nya biogasanläggningen i Skive, GreenLab Skive Biogas ApS, har satt nya standarder för biogasproduktion. Anläggningen levererade den första uppgraderade biogasen till naturgasnätet den 11 december 2019, och nu när den är helt färdigställd är den ett bra exempel på hur långt biogasbranschen har kommit.

GreenLab Skive Biogas är godkänd för att behandla upp till 500 000 ton biomassa per år bestående av gödsel och olika restprodukter från industri och jordbruk. Vid anläggningen har man lagt stor vikt vid att se till att dessa restprodukter i så stor utsträckning som möjligt kommer från det lokala området, och anläggningens mottagnings- och behandlingsutrustning har optimerats utifrån denna grundtanke. Detta innebär bland annat att djupströ och frögräs från lokala jordbrukare bearbetas mer än glycerin och jästkräm från industrianläggningar som ligger långt från det lokala området - i vissa fall till och med från utländska fabriker. 

Anläggningen är den första stora biogasanläggningen där både en konventionell och en ekologisk linje har etablerats. De två linjerna hålls åtskilda under hela processen från gödsel till biogas. Det enda som är gemensamt är gassystemet.

Uppgraderad biogas som tillförs i naturgasnätet

Den producerade biogasen uppgraderas och matas in i naturgasnätet och kan därmed användas av alla konsumenter som är anslutna till naturgasnätet. GreenLab Skive Biogas bidrar därmed till att minska förbrukningen av fossila bränslen.

Den avgasade gödseln återförs till de 69 granngårdarna som levererar gödsel till anläggningen. Den avgasade gödseln släpper inte ut metan, luktar mindre och fungerar bättre som gödningsmedel än gödsel som inte har varit i biogasanläggningen. Detta beror på att den nu också innehåller näringsämnen från de restprodukter som också behandlas i biogasanläggningen.

Den uppfyller världsmål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion. Som kundens konsult har EnviDan ansvarat för utformningen av anläggningen, konstruktionen av de tekniska systemen, såsom process- och rörsystem, samt för en del av det regulatoriska arbetet.

Under byggfasen ansvarade EnviDan för övervakning och kontakt med de enskilda entreprenörerna.

Lokal förankring

Energibolaget E.ON äger 50 procent av GreenLab Skive Biogas, medan de resterande 50 procenten ägs av en grupp lokala jordbrukare och företag. Denna ägarmodell garanterar en stark lokal förankring av anläggningen och dess drift.

Biogasanläggningen är belägen i GreenLab Skive Företagspark, där fullskalig utveckling och testning av framtida energiformer, grön omställning och innovativa energilösningar äger rum.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKTA
MEG FÖR MER
INFORMATION

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07