False

Gryaab, Nya Rya

Belastningen på Ryaverket fortsätter att öka. Sedan en tid tillbaka har projektet Nya Rya pågått på Gryaab, där flertalet intern personal numera arbetar heltid. Gryaabs processingenjörer tillsammans med inhyrda konsulter, varav EnviDan AB är en av de utvalda, utreder och skissar på en lösning som möjliggör att Gryaab kan expandera på sin intilliggande tomt. Ett nytt parallellt reningsverk, ej inkluderat slambehandling, kommer att behövas för att klara den ökande belastningen när regionen växer. År 2024 skall förstudien vara klar och utgöra underlag för fortsatt detaljprojektering. Utredningen går hand i hand med en ny tillståndsansökan. 

EnviDan har utrett hur en MBR-lösning och en AGS-lösning (aerobt granullärt slam), som skall behandla olika flödesalternativ och belastningsmängder och

klara olika stränga krav, kan se ut. Processdesign för de olika flödesalternativen har tagits fram och för vissa scenarier skall mycket utmanande utsläppskrav klaras av.  För respektive scenarier har ytbehov och kostnader för väsentliga maskinkomponenter tagits fram. Det har även beräknats förväntade driftkostnader samt förbrukning av el och kemikalie som ligger till grund för Gryaabs hållbarhetanalys. Denna analys tillsammans med ytbehov och kostnader skall leda till val av vilka lösningar som anses lämpliga att gå vidare med. Nya Rya är ett mycket spännande projekt som gläder, glöder och eldar på oss till nya tankar och lösningar där vi förhoppningsvis får nytta av vår innovativa ådra inom EnviDan AB.

 

Ola Fredriksson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Ola Fredriksson