False

Infiltration Torvsjön

EnviDan AB har kvalitetsgranskat dimensioneringen av en infiltrationsanläggning för råvatten från Torvsjön till Prästjordens vattentäkt och konkluderat att den är korrekt utförd. Efter analys och bedömning av råvattnet föreslogs en lämplig förbehandlingsmetod och möjliga placeringar av en sådan anläggning. Under projektet identifierades vissa strategiska aspekter som kan påverka rimligheten i att investera i en förbehandlingsanläggning. Utifrån ett antal givna förutsättningar har EnviDan svarat på om en förbehandling rekommenderas eller inte för fyra olika driftscenarion.

Under 2017 etablerade Laholmsbuktens VA en infiltrationsanläggning för att fylla på vattenreserverna till Prästjordens VV med råvatten från Torvsjön. Detta skedde under tidspress på grund av mycket låga grundvattennivåer. EnviDan ombads utredda om infiltrationen var korrekt dimensionerad och även undersöka förutsättningarna för förbehandling av råvattnet. Sandens kornstorlek, bäddens höjd och den hydrauliska belastningen är inom området som erfarenhetsmässigt rekommenderas för infiltrationsanläggningar. Anläggningen kan därmed betecknas som korrekt dimensionerad.

Med bakgrund av råvattenkvalitetens tidvis höga färgtal och med syfte att skydda grundvattentäkten rekommenderades det att vattnet förbehandlas innan det infiltreras, med en process som ger en kraftig avskiljning av organiskt material. Efter screening av lämpliga metoder rekommenderades en förbehandlingsanläggning med kemisk fällning över kontaktfilter. Ett antal lämpliga platser för etablering av förbehandlingen utreddes och rangordnades på grundval av faktorer som närhet till existerande anläggningar, pumpbehov, tillgång till kraft och avlopp samt tillgång till mark.

En sådan förbehandlingsanläggning kommer att likna ett litet vattenverk och medför en betydlig investerings- och driftkostnad. EnviDan erhöll därför ett följduppdrag där vi för ett antal givna förutsättningar skulle svara på om en förbehandling rekommenderas eller inte i respektive fall.

För övervakning och kontroll av flödet till infiltrationen, i syfte att skydda vattentäkten, togs ett tekniskt koncept fram som möjliggör avledning av råvatten till en bäck vid höga färgtal eller avvikande temperaturer. Förslag till övervakningsrutin av grundvattnets kvalitet i Prästjordstäkten genom provtagning i grundvattenrör beskrevs.

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Elin Hermansson

+46 705 08 07 60