False

KAPACITETSUTÖKNING AV ÄNGELHOLMS ARV

Till följd av befolkningstillväxten i Ängelholms kommun behövdes kapaciteten på reningsverket i Ängelholm utökas från cirka 35 000 PE till 55 000 PE. Reningsanläggningen från 1963 var också i behov av att moderniseras.

 

I december 2017 tilldelades EnviDan AB kontraktet för utbyggnad av Ängelholm ARV som underleverantör till AF Bygg Syd. Detta var en omfattande expansion av reningsanläggningen som också skulle vara i drift under hela byggfasen, något som ställde stora krav på genomförandet. EnviDan har varit involverade under hela processen.

Utbyggnaden omfattar renovering eller nybyggnation av regnvattenpumpstation, regnvattenbassäng, inloppspumpstation, gallerbyggnad, sandfång, kemisk dosering, försedimentering, två biologiska linjer inklusive nya blåsmaskiner, mellansedimentering, bassäng för överskottsslam, slamavvattning och hela tre rötkammare.

EnviDan är involverade från start till driftsättning

EnviDans leverans till projektet bestod av processdesign, vägledande byggritningar, detaljprojektering av maskiner – inklusive leverans och montage av processutrustning och instrument – och slutligen driftsättning 

 

och provdrift - test av processgarantier. Vår underleverantör Mekano har varit ansvarig för allt montagearbete.

I juni 2019 testades och driftsattes den första av de två nya biologiska linjerna. Detta säkerställer den biologiska reningen av avloppsvattnet. Därefter leds avloppsvattnet via den tillhörande nybyggda mellansedimenteringslinjen och den nya slutsedimenteringen för utsläpp till Rønne Å.

Ängelholm kommun har redan sett en klar förbättring av utsläppshalterna samt minskad energiförbrukning för luftning av biobassängerna, och detta med bara med en linje i drift.

Leverans av EnviStyr Web och EnviTronic

Som tillägg till leveransen har EnviDan fått i uppdrag att leverera EnviStyr Web och EnviTronic, som började användas i samband med uppstarten av det ombyggda reningsverket.

 

Petter Svan

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION