False

Minskning av vattenförluster med KeyZones

Genom införandet av KeyZones, ett övervakningssystem från EnviDan koncernen, har det danska VA-bolaget, TREFOR, fått mycket bättre kontroll på sitt dricksvattennät och kan lättare identifiera och åtgärda läckor.
 
TREFOR Vatten förser 46 000 hushåll med dricksvatten i det så kallade Trekantsområdet – ett väl sammansvetsat kommunalt samarbete mellan sju kommuner på Jylland. I samband med införandet av fjärravläsning av vattenmätare i samtliga hushåll, nya IT-system och nytt system för hantering av information har TREFOR valt att investera i KeyZones. KeyZones är ett övervakningssystem som integrerar hela organisationens data från vattenverk, ledningsnät och konsumenter och kan generera nyckeltal och larm om läckage.

Läckor identifierats
Med hjälp av KeyZones har EnviDan utarbetat en läckhanteringsplan och implementerat ett övervakningssystem som integrerar nyckeltal och mätningar från TREFOR:s ledningsnät och de fjärravlästa mätarna. Systemet används för att identifiera läckor och andra avvikelser i distributionssystemet. Samtidigt delades ledningsnätet in i 65 delområden med var sin mätarbrunn som kontinuerligt kontrollerar tryck- och flödesförhållanden. TREFOR kan 
 
därmed övervaka vattenförbrukningen och de hydrauliska förhållandena i verksamhetsområdet och varna vid misstänkta fluktuationer och avvikelser. Verktyget är idag ett viktigt beslutstöd som ger TREFOR en värdefull inblick i rörledningsnätets tillstånd och ger möjlighet att snabbt sätta in åtgärder mot läckage. 
 
KeyZones Grundvatten – driftoptimering från borra till vattenverk
För råvattennätet och kommunens råvattenborror finns en variant på KeyZones, som kallas KeyZones Grundvatten. Befintliga modeller för grundvattenborror är komplicerade och kostsamma då de är baserade på detaljerade modelleringar av geologi och ledningsnät samt av borror/brunnar. Dessa modeller ger statiska bilder som används för att justera driften. KeyZones Grundvatten bygger däremot på onlinemätningar från driftdata som uppdateras kontinuerligt, och visar därmed hela tiden den aktuella situationen. KeyZones Grundvatten är ett praktiskt verktyg för att optimera driften av råvattennätet och fungerar som ett planeringsverktyg i samband med drift och styrning av organisationens råvattenuttag.
Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION