False

Gasmotor Lotsbroverket

EnviDan Purenova genomförde den förstudie som kontrollerade tillgänglig biogasmängd och tog fram ett översiktligt förslag på energiproduktionsanläggning för Lotsbroverket. Därefter gjordes förfrågningsunderlag för gasmotor varefter en gasmotor av märket IET installerades på Lotsbroverket. Tidiga indikationer av driften av gasmotorn pekar på att en tydlig energivinst finns men att det är viktigt att ha ett bra serviceavtal.
 
Allmänt Lotsbroverket
Lotsbroverket är belastat med cirka 30 000 pe, vilket också är dimensionerande belastning. Reningsprocessen består av aktivslam, nitrifikation/fördenitrifikation och simultanfällning med järnsulfat samt slutpolering i flotationsbassänger. Slambehandling består av förtjockning i trumförtjockare, mesofil rötning och avvattning genom centrifugering.
 
Rötningsprocessen och metangasproduktion
Råslammet består av förtjockat primär- och bioslam samt kemslam. TS-reduktionen ligger på knappt 40 % vilket är en bra reduktion. Rötkammarens volym är fullt tillräcklig och utrötningen kan hållas hög. Metanhalten i rötgasen har vid ett par tillfällen uppmätts till cirka 50-55 %. Vanligtvis är metaninnehåll i biogas från reningsverk cirka 60-65 %. Rötning av protein och fett ger högre metaninnehåll i gasen jämfört med rötning av kolhydrater. En lägre metanhalt skulle därför kunna bero på att råslammet har ett högre 
 
 
 
 
kolhydratinnehåll på grund av industrianslutning. Beräknad gasproduktion utifrån belastningsdata för 2013 är cirka 1 200 m3/d vid metaninnehåll på runt 55 %. Uppmätt gasproduktion är i medeltal 1 130 m3/d. Beräknad och uppmätt gasproduktion stämmer väl.
 
Utifrån energiinnehållet i gasen på cirka 5,5 kWh/Nm3 biogas (10 kWh/Nm3 metan, 55 % metan) skulle en elproduktionsenhet med hög tillgänglighet teoretiskt kunna producera cirka 40 % av totala energibehovet på Lotsbroverket.
 
Driftserfarenheter Lotsbroverket
Gasmotorn har gått cirka 5000 timmar. Gasmotorn är konfigurerad så att den går ner i effekt när gasnivån minskar på vintern och mer går till gaspannan. Lotsbroverkets toppnotering är från november då motorn gav knappt 40 000 kWh. Generellt verkar normalproduktionen hamna något under den förväntade.
 
Initiala tankar från Tomas Mörn på Lotsbroverket är att motorn är välbyggd och går bra när den startat. Dock ska man vara medveten om att gasmotorer ofta är konstruerade för naturgas, som är renare än biogas från rötkammare. Detta leder till att vissa delar slits snabbare än förväntat, till exempel för oljebyte och tändstift. Vid inköp av gasmotor rekommenderas det därför att byte av reservdelar enligt serviceavtalet skall vara mer frekvent än för användning vid naturgas. Höga krav på service och underhåll bör ställas.