False

EnviDan utreder en förtätad stad

Malmö stad har tagit fram en fördjupad översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn. Syftet är att omvandla 66 hektar industrimark och före detta järnvägsområde till en tät ny stadsdel i nära anslutning till centrala Malmö. I området planeras kombinerade bostads- och kontorsområde som kan utnyttja den existerande järnvägsstationen Östervärn, som kommer att renoveras. Totalt kommer Kirsebergstaden innehålla omkring 4 500 bostäder, 3 500 arbetsplatser och samhällsservice som grundskolor och förskolor. Avloppsystemet är idag kombinerat men när området nu omvandlas saknas kapacitet i det befintliga nätet och det är även önskvärt att bygga ut ett duplikatsystem. 

EnviDan har fått i uppdrag av VA SYD att ta fram en genomförandebeskrivning. Med det avses att klarläggande av vilka utredningar som behöver genomföras samt förslag på etappindelning för kommande investeringar, i syfte att kunna försörja området med vattentjänster. Parallellt pågår arbetet med att ta fram detaljplaner för området samtidigt som förnyelse och kapacitetsförstärkningar pågår/planeras på grund av andra exploateringar och behov i ett växande Malmö.

Före

Efter

Magnus Brom

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Magnus Brom

+46 738 04 48 65