False

DATADRIVEN ASSET MANAGEMENT MED REHAB-IT FÖR NOVAFOS

Sedan 2019 har EnviDan arbetat med att implementera Rehab-IT så att det kan användas för att ta fram ett välgrundat beslutsunderlag för investeringar i både vatten och avloppsvatten i Novafos. Inom avloppsvattensektorn har fokus främst legat på att stödja arbetet med att identifiera riskledningar för TV-inspektion och/eller sanering, så att de kommunala myndigheterna i de nio ägarkommunerna har en TV- och saneringsplan för de kommande 20-30 åren, baserad på riskbaserad planering.

EnviDan har hjälpt Rehab-IT med att utveckla ett informerat beslutsunderlag för investeringar i TV-inspektioner och sanering. På grundval av detta har beslutsunderlaget utvärderats och de kommunala myndigheterna har fått konkreta planer för TV-inspektion och sanering.

Parallellt, och med särskilt fokus på 2021, pågår arbete för att införa datadriven asset management. Målet är att Novafos i slutet av 2021 ska ha en strategi för förbättringsåtgärder som omsätts i en långsiktig (+10 år) plan för förbättringsåtgärder för investeringar i drift och underhåll av avloppssystemet för vattenförsörjning. AM-plan(er) som kan genomföras (arbetsutförande) och övervakas under följande år.

Rehab-IT används för att prioritera aktiviteter i förhållande till målen och för att kontinuerligt övervaka åtgärdernas inverkan på målen. Ett exempel på en preliminär beskrivning av servicemål med tillhörande KPI:er och mätmetoder från Novafos AM-arbete inom avloppsvattenområdet är följande. Se tabellen längst ner på sidan.

 

Sammanlagt nio Rehab-IT-modeller har byggts, en för varje ägarkommun. Alla modeller har både huvud- och sidolinjer. Modellerna innehåller information om reningsverk och avrinningsområden, kundförfrågningar från EnviDrift (uppdelat på förfrågningar om fysiskt tillstånd, hydrauliskt tillstånd, nödsituationer och planerad drift), resultat från Mike Urban, planerade projekt, ekonomiska nyckeltal, data om utlopp och överflöden samt information om inkommande vatten.

En viktig del av arbetet har varit att utveckla en automatisering av de hittills manuella arbetsflödena för att tolka TV-inspektioner och besluta om saneringsprojekt. Därför har en automatisk tolkning av TV-inspektioner till ett Novafos-index utvecklats, vilket representerar sannolikheten för att en ledning inte fungerar av fysiska skäl. Med hjälp av maskininlärning och avancerad statistik om historiska TV-inspektioner har en metod utvecklats för att ta fram individuella åldringskurvor. Detta ger bästa möjliga uppskattning av sannolikheten för att enskilda ledningar fungerar dåligt - idag och under kommande år. I kombination med ett individuellt fastställande av konsekvenserna av funktionsstörningar uppnås en riskbaserad prioritering på ledningsnivå, baserad på dagens situation - men också på hur riskbilden kommer att se ut om 5, 10 och 30 år osv.

Med hjälp av Rehab-IT integreras effekterna på servicemål, driftsekonomi etc. i planeringen av investeringar i förnyelse, rehabilitering och drift i en långsiktig plan (+10 år). På detta sätt uppnås Novafos datadrivna asset management.

TITTA PÅ EN VIDEO OM ENVIDANS ARBETE MED REHAB-IT (Dansk)

Mads  Uggerby

KONTAKTA
MEG FÖR MER
INFORMATION

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72