False

SÄKRAR RENT DRYCKVATTEN FÖR BYAR I NEPAL

Brist på rent dricksvatten är en stor utmaning i många byar i Nepal, vilket gör arbete med att säkra av dricksvattenförsörjningen till ett särskilt viktigt fokusområde för lokalbefolkningen. Denna utmaning antas i ett utvecklingsprojekt, Water2Nepal.

 

Denna utmaning antas i ett utvecklingsprojekt, Water2Nepal, i nära samarbete med lokala myndigheter, hjälporganisationer och ingenjörer.

Den danska organisationen, Jysk landsbyudvikling i Nepal, står i spetsen för projektet som ska säkerställa rent dricksvatten till flera byar och har anlitat Envidan för att utföra den tekniska designen och att etablera en pålitlig och hygienisk vattenförsörjning.

Projektet stöds av Grundfos Foundation och genomförs i nära samarbete med lokala myndigheter och Jysk landsbyudvikling i Nepals lokala partnerorganisation MIISDP i Madi

Flera starka danska leverantörer är också involverade i projektet: Kamstrup levererar bland annat mätare och AVK-ventiler.

Syftet med projektet är att etablera en hållbar vattenförsörjning för tre byar och därmed säkerställa rent dricksvatten för ca. 420 familjer. Vattenförsörjningssystemet ska ha tillräcklig kapacitet för att leverera 65 liter rent vatten per invånare per dag, enligt nepalesiska riktlinjer. Projektet förväntas eliminera bristen på dricksvatten i området. Det stödjer flera av FN:s världsmål, särskilt mål 6: ”Rent vatten och sanitet för alla” och mål 17: ”Genomförande och globalt partnerskap”. Genom samarbete med Kathmandu University och OXFAM Nepal fokuserar projektet även på att utbilda lokala ingenjörer och tekniker.


Rent dricksvatten – även när projektet är över

Det är avgörande för projektets framgång att lokalbefolkningen kan driva och underhålla systemet själva. Därför kommer lokala tekniker att utbildas som en del av projektet för att leverera tekniska tjänster under drift- och underhållsfasen.

Water2Nepal ska stödja och etablera ett effektivt ramverk för drift, underhåll och förvaltning av vattenförsörjningssystemet. Detta görs i samarbete med de lokala myndigheterna. I projektet planerar man att implementera intelligenta vattenmätare och intelligent betalning för vattenförbrukning, vilket kommer att minska operativa driftssvårigheter, personalkrav och förenkla betalningsprocessen avsevärt för konsumenterna. Dessutom kommer installationen av intelligenta mätare att göra det möjligt för systemet att registrera vattenförbrukningsdata och lokalisera läckor i systemet.

När projektet är klart kommer systemet att överföras till Madi kommun som ansvarar för drift och underhåll.

 

Ett effektivt och hållbart dricksvattenprojekt

Envidan utför alla tekniska installationer såsom design, projektledning och kvalitetskontroll. Det är Envidans ansvar att ta med egen expertis i valet av design för VA-systemet. Olika lösningar har analyserats, men en enkel och ändå effektiv lösning har valts utifrån tillgängliga resurser och teknologier.

För att fastställa försörjningsbehovet genomfördes en hydraulisk simulering för att dimensionera vattenförsörjningssystemet. Solenergi är den främsta strömkällan för den dränkbara pumpen, som lyfter vatten från det djupa grundvattenmagasinet till vattentornet, som har en kapacitet på 285 m3. Försörjningen från vattentornet kommer att baseras på gravitation, vilket i kombination med pumpar som drivs av solenergi säkerställer lägre driftskostnader och relativt låga vattenavgifter.


Lokal förankring och engagemang

Envidan har också varit delaktig i ett stort kommunikationsarbete för att öka medvetenheten om hur viktigt det är för invånarna att registrera sig i det nya dricksvattensystemet så att de kan säkra rent dricksvatten i framtiden. Mer än 85 % av medborgarna har redan registrerat sig för det nya systemet genom att betala anslutningsavgiften.


​Ett projekt i flera faser

Projektet för att säkerställa rent dricksvatten för byarna i Nepal är uppdelat i flera faser, där ingenjörer från Envidan har besökt Nepal flera gånger och arbetat med projektet. Senast gav sig projektingenjören Surya Prajapati i väg för att arbeta med nästa fas av projektet, där han tillsammans med affärspartners bland annat övervakar ledningssystem och högreservoar. Han har med sig Hamon Hedayat, som förutom att delta i arbetet med att etablera en säker dricksvattenförsörjning, även har fått använda projektet i sina fältstudier i samband med att han avslutade sina ingenjörsstudier vid Lunds universitet.

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22