False

Skurup - Södergatan VA-sanering

I Södergatan i centrala Skurup ska det kombinerade avloppsystemet, där spillvatten och dagvatten avleds i samma rör, ersättas av nya separerade dag- och spillvattenledningar.  De gamla dricksvattenledningarna ersätts också. I samband med va-arbetet görs en ny utformning av Södergatan mellan Järnvägsgatan i norr och Kristensgatan i söder.

EnviDan AB har, i nära samarbete med Skurups kommun, utrett funktionen av de befintliga ledningssystemen och sedan

dimensionerat och projekterat de nya ledningssystemen i Södergatan.

Det befintliga avloppssystemet har mätts in, spolats och inspekterats med filmkamera för att kartlägga befintliga anslutningar från fastigheter och ledningar i angränsande gator.  

Utformningen av Södergatan har projekterats av Edge. Ombyggnaden startar i januari 2019.

Måns Troedsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Måns Troedsson

+46 706 79 14 57