False

Skyfallsutredningar i Limhamn, Torekov och Klagshamn

 

På senare år har det inträffat flera extremt kraftiga regn runt om i världen. I närområdet i Skandinavien kan nämnas Köpenhamn den 2:e juli 2011 och Malmö den 31:e augusti 2014.  På grund av en ständigt pågående klimatförändring förväntas liknande regnhändelser bli allt vanligare i framtiden. Med hjälp av en hållbar dagvattenhantering är det möjligt att klimatanpassa ny och befintlig bebyggelse så att det går att hantera extrema regn. EnviDan AB har arbetat i ett flertal projekt där skyfallsproblematik har undersökts och har tagit fram platsanpassade lösningsförslag.

I skyfallsanalyserna använder EnviDan sig av modelleringsprogrammet Scalgo Live, vilket baserat på höjdata beräknar och visualiserar dagvattenavrinning på markytan.  Samtidigt fås även information om avrinningsområden och varifrån dagvattnet kommer, och det är även möjligt att kvantifiera marköversvämningar till yta och volym.

I Limhamn pågår ett privat förtätningsprojekt i ett kvarter där en ny detaljplan håller på att tas fram. Kvarteret har tidigare haft problem med dagvatten vilket även kommunens skyfallskartering visar.  I projektet anlitades EnviDan AB för att genomföra en detaljerad skyfallsutredning, som inkluderade de omliggande befintliga byggnaderna. 

 

 

Genom att höjdsätta kvarteret korrekt kunde EnviDan visa på att den nya utformningen faktiskt förbättrade dagens situation samtidigt som ny bebyggelse klimatsäkras. 

Till en vägförening i Torekov analyserade EnviDan ett flertal konstaterade problemområden med Scalgo Live. Efter modelleringen kunde EnviDan ge konkreta och kostnadseffektiva åtgärdsförslag på hur kraftiga regn kan hanteras. En viktig aspekt i arbetet är att kontrollera att de föreslagna åtgärderna inte skapar problem för andra fastigheter.

I ett pågående projekt i Klagshamn utför EnviDan en skyfalls-och dagvattenutredning åt PEAB Sverige AB i samband med framtagandet av en ny större detaljplan. Här tas en struktur för dagvattenhanteringen fram i ett helt nytt bostadsområde på cirka 45 ha. En stor del i detta är att identifiera dagvattenstråk och planera för skyfallshantering genom rätt höjdsättning i planområdet. Klimatsäkring sker genom att analysera befintliga lågstråk och anpassa bebyggelsen till områdets förutsättningar. I projektet dimensionerar EnviDan behövda åtgärder och ger förslag på nya ytor för samlad dagvattenhantering i samband med större regnhändelser.

Mathias Svensson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION