False

STADSUTVECKLING I KØGE NORD SKAPAR MER NATUR OCH ÖKAR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

I ett tvärvetenskapligt samarbete har EnviDan och landskapsarkitekten Schønherr skapat en grön utveckling, en grogrund för ökad biologisk mångfald och innovativa lösningar för rening av avloppsvatten för KLAR Forsyning norr om Køge.

Køge kommun har utsett ett område på cirka 130 hektar i kommunens norra del till ett nytt och hållbart utvecklingsområde för bostäder och företag. Visionen är att Køge Nord ska bli huvudstadens nya hållbara stadsdel, där blå och gröna områden och korridorer ska fungera som "grön byggnadsutveckling", vilket förutom att skapa stadsnatur också ger framtida byggområden ett mervärde.

KLAR Forsyning arbetar därför för att skapa multifunktionella, rekreativa regnvattenlösningar med hög reningsgrad för att bidra till att uppfylla Køge kommuns vision och för att upprätthålla miljökraven, där fokus har legat på att begränsa fosforutsläppen till de två vattendragen Skensved Å och Snogebækken, på grund av ett Natura 2000-område nedströms.

EnviDan har agerat som huvudkonsult tillsammans med Schønherr och har konstruerat, planerat och övervakat byggandet av alla regn- och spillvattensystem i nära samarbete med KLAR Forsyning och entreprenören Tscherning.

En byggprocess i flera etapper

Tre faser med 6-8 delområden planeras, varav fyra har byggts, inklusive området norr om den nya stationen. Här samlas regnvatten upp för rening enligt en ny reningslösning i Green Alley, vilket i trånga områden skapar en total volym på cirka 3 000 m3 med höga kvadratmeterpriser. Anläggningen består av fem sammankopplade bassänger som genom en kombination av Sedipipes och planterade sandfilter ger nödvändig effektiv fördröjning och rening, särskilt för att avlägsna fosfor. Dessa anläggningar levererades i september 2020.

I andra änden av projektområdet (industriområdet) planeras och utformas en torr grön bassäng, en transportkorridor och två större anlagda våtområden för att ta emot väg- och platsvatten från det framtida transport- och datacenterområdet. Bassängerna har en total volym på 23 000 m3. Våtområden och vallar levererades sommaren 2020 respektive sommaren 2021. Även arbeten för avledning av regnvatten och avloppsvatten har planerats och utförts i hela projektområdet.

I det centrala bostadsområdet pågår planering, hydraulisk analys och designarbete för att samordna med andra byggnadsarbeten på bästa möjliga sätt. I bostadsområdet byggs för närvarande två reningsbassänger med samma lösning som i det gröna bältet, samt tio torra, lokala fördröjningsbassänger med rekreationselement, som projekteras tillsammans med Køge kommuns nya väg genom bostadsområdet. Alla nödvändiga ledningar för regn- och avloppsvatten förväntas vara färdiga under 2021 och 2022.

Flexibilitet och kontinuerlig dialog garanterar en bra process

EnviDan har utfört den totala rådgivningen i samarbete med kunden KLAR Forsyning, landskapsarkitekten Schønherr och entreprenören Tscherning. Under hela projektet har flera planerings- och genomförandefaser genomförts samtidigt i olika delområden av projektområdet för att hålla tidsplanen och utnyttja synergieffekter. Projektet kräver en kontinuerlig dialog med byggherrarna och Køge kommun, så flexibilitet och överblick är nyckelord för planering, design och genomförande.

Bild: Schønherr

Christian  Bjoljahn

KONTAKTA
MEG FÖR MER
INFORMATION

Christian Bjoljahn

+45 29 91 29 25