False

Sydvatten - Vomb 3

Sydvatten AB är ett kommunalägt bolag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten garanterar säker och högkvalitativ dricksvattenförsörjning till delägarkommuner och kundkommuner och arbetar ständigt med att utveckla såväl organisation som anläggningar för att möta dagens och framtida krav och utmaningar.

Som ett led i detta arbete har Sydvatten beslutat att förstärka distributionskapaciteten mellan Vombverket och befintliga vattenreservoarer i Norra Ugglarp, en sträcka på ca 9 km, med en ny dricksvattenledning DN1200. EnviDan har fått i uppdrag att detaljprojektera mark- och ledningsarbeten med tillhörande anordningar såsom luftare och tömmare. Vidare skall anläggningar såsom rörstöd, mät- och ventilkammare, anslutningar, vägkorsningar etc. detaljprojekteras med avseende på t.ex. konstruktionsritningar samt i förekommande fall maskin- och elinstallationer.

Planerad byggstart är hösten 2019.

Mathias Svensson

KONTAKTA MIG FÖR 
MER INFO