False

Slamavvattning med TenCate Geotube®

SBVT behövde tömma en efterpoleringsdamm på slam och efter en gedigen förstudie föll valet på muddring och slamavvattning med TenCate Geotube®. EnviDan, som är återförsäljare av TenCate Geotube® i Sverige, levererade två geotuber med en total avvattningsvolym om ca 1 000 m3.
 
Skåne Blekinge Vattentjänster AB, SBVT, är ett relativt nystartat driftsbolag som sköter VA-driften i kommunerna Östra Göinge, Bromölla, Olofström och Osby.
 
Vid reningsverket i Jämshög renas avloppsvatten från Olofström och Jämshög. Avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Efter att vattnet passerat genom reningsverket leds det vidare till en våtmark bestående av översilningsytor och tre dammar i serie. I dammarna har det under åren byggts på med slam som sedimenterat och man har letat efter en lämplig metod att rensa dammarna från slam. Efter att ha gjort en grundlig genomgång av olika tekniker beslöt SBVT sig för att slamsuga dammarna med hjälp av ett mudderverk på flotte och avvattning av slammet i TenCate Geotube®.
 
EnviDan levererade två geotuber, 20 meter långa och med en omkrets på 13,7 meter, och Naturvårdsingenjörerna i Hässleholm utförde muddringen.
 

SBVT markberedde en yta bredvid en av dammarna, en yta som försågs med en låg vall på tre sidor och med ett litet fall mot dammen så att rejektvattnet kunde återledas hit. Ett tätskikt i skapades med en tät gummiduk.

Mudderverket pumpade slamvattnet direkt från dammen till den Tencate Geotube® som belastades. På vägen tillsattes polymer direkt på tryckledningen. Mudderverket pumpade ca 100 m3/h till geotuberna vilket med god marginal kan hanteras.

Den damm som skulle tömmas muddrades under ca två veckor och de två geotuberna belastades växelvis, man skiftade Geotube® när maximal påfyllnadshöjd uppnåddes.
 
Efter avslutat arbete lämnades geotuberna för att ligga kvar över vintern för att uppnå optimal TS-halt genom fortsatt avvattning över vintersäsongen.
 
Projektet är ett bra exempel på hur avvattning i TenCate Geotube® medför en snabb och effektiv avvattning av slam då muddringen inte begränsas hydrauliskt av avvattningsprocessen. Andra tillämpningsområden för slamavvattning i TenCate Geotube® är vid tömning av dagvattendammar, muddring av hamnbassänger, slamavvattningen vid mindre avloppsreningsverk etc.
Marcus  Larsson

Kontakt mig for mere info

Projekter