False

Utbyggnation Rosendal ARV, Tomelilla

EnviDan har varit teknisk rådgivare och leverantör vid utbyggnaden av Tomelilla kommuns reningsverk, Rosendal. Reningsverket behandlar avloppsvatten från kommunens centralort med omnejd och kapaciteten ska utökas från 12 000 till 16 500 pe. EnviDan har med stort fokus på utnyttjande av befintliga volymer samt på en energi- och kemikaliesnål process designat reningsprocessen. Projektet genomförs som en totalentreprenad där EnviDan ingår som en underleverantör till AF Bygg Syd AB och Econet Vatten & Miljöteknik AB.
 
EnviDan har i tätt samarbete med konsortoriets maskinentreprenör designat en energieffektiv anläggning. Kombinerat med maximalt utnyttjande av befintliga volymer innebär det en kompakt, lättskött och kostnadseffektiv anläggning för Tomelilla kommun. 
 
EnviDans roll var bland annat att stå för:
  • Övergripande processdesign
  • Grunddesign (inkluderat processberäkningar, massbalan ser, hydrauliska beräkningar och profiler, layout-ritningar och funktionsbeskrivningar)
  • Kvalitetssäkring av detaljprojekt (inkluderat dimen- sionering av processutrustning, installations-layout, 
  • bygg-, maskin-och eldesign)
  • Etablering av driftsmanual, test-och omkoppling-/ inkörningsplan, driftsättning, undervisning och felsökning
  • Leverans av kontrollbeskrivningar och programmering av avancerad on line-styrning.
  • Leverans av processgaranti
  • Leverans av webbaserad driftsjournal, EnviTronic

Den framtida reningsprocessen vid verket kommer att bestå av mekanisk rening i galler, sandfång och försedimentering, biologisk rening med fördenitrifikation, intermittent luftade nitrifikationsbassänger samt biologisk fosforrening i sidoströmshydrolysbassänger. Kemisk rening kommer i huvudsak att ske som en efterfällning med massproportionell dosering av fällningskemikalie. 

Projektet startade i september 2015 och verket beräknas vara färdigbyggt vid årsskiftet 2016/2017.

EnviDan  har i byggperioden haft ansvar för omkopplingsplan som ska säkerställa att det under hela entreprenaden fortgår en fungerande reningsprocess på reningsverket trots att samtliga volymer ska byggas om alternativt renoveras.

Marcus  Larsson

KONTAKTA
MEG FÖR MER
INFORMATION

Relaterat innehåll