False

UTBYGGNADSSTRATEGI FÖR FRAMTIDA SUNDET ARV, VÄXJÖ KOMMUN

Ny innovativ arbetsmodell ska hjälpa Växjö att bygga ett modernt och integrerat framtida Sundet, med fokus på energieffektivitet och resursåtervinning. Det stadsnära läget med en känslig recipient gör vikten av att välja rätt tekniker extra relevant.

 

En BAT-analys (Best Available Technology), kombinerat med ett ramverk med ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar kommer att genomföras som en del i en arbetsmodell som med framgång har använts för Nya Sjölunda ARV i Malmö.

Med ökande befolkning och önskan från andra kommuner att ansluta sig till Sundet ARV blickar Växjö kommun fram mot 2050. Redan idag har Växjö ambitiös resurshantering, med bland annat Sveriges första CAMBI reaktorer för ökad biogasproduktion och solpaneler som hjälper till att minska det fossila avtrycket.

Den visionära utbyggnadsstrategin kommer att säkerställa att utbyggnaden resulterar i ett verk som 2030 ska vara fossilfritt, som 2050 kan ta emot spillvatten från över 100 000 anslutna och som leder till en förbättrad badvattenkvalité i Norra Bergundasjön.

Arbetsmodell
Växjö kommun har i egen regi påbörjat arbetet med projektet Framtida Sundet. Den arbetsgång som kommunen har etablerat i projektet stämmer väl överens med den modell som EnviDan har utarbetat och använt i likande projekt tidigare. Genom att ta ett helhetsgrepp om utbyggnadsstrategin kan ett bättre beslutsunderlag tas fram. Förstudien delas upp i ramverk, tekniskt ramverk, teknikval och utbyggnadsstrategi. Initialt har även projektdirektiv tagits fram som rör den politiska förankringen. 

 

Ramverket sammanfattar de externa förutsättningar som behöver tas hänsyn till, såsom plan- och riksintressen, framtida potentiell skärpning av myndighetskrav, befolkningsprognoser och ekonomiska ramar med mera. Ramverket inkluderar även kommunens mål och visioner för utbyggnaden.

Tekniskt ramverk omfattar en kapacitets- och statusvärdering av varje processteg i nuvarande anläggning och en värdering av hur de svarar mot framarbetade riktlinjer i delmoment 1, Ramverket.

BAT-analysen (Best Available Technology) eller teknikval syftar till att analysera vilka tekniker som ska användas för att i slutändan uppfylla projektets mål. I BAT-analysen görs en kartläggning och utvärdering av nuläget vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå projektmålen. Teknikerna utvärderas utifrån relevanta parametrar så som reningsresultat, investerings- och driftkostnad, energiförbrukning, möjlighet till resursåtervinning, arbetsmiljö med mera.  

I själva Utbyggnadsstrategin arbetats en genomförandeplan fram, baserat på fastställda prioriteringar och konkreta mål. En layout över det framtida anläggningen tas fram tillsammans med en grov kalkyl över investerings- och driftkostnader. Allt samlas därefter i den färdiga Utbyggnadsplanen. 

 

Carina Wetterborg Karlsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION