False

VA Syd - Södra Nyhamnen i Malmö- Jörgen Kocksgatan

Malmö stad har för avsikt att utvidga stadskärnan mot vattnet i Nyhamnsområdet. I översiktsplanen innebär det att området kommer omvandlas från industriområde till en ny attraktiv stadsdel, likt Västra Hamnen. En förnyelse och förtätning av bebyggelsen i området ställer höga krav på infrastrukturen.
 
Nyhamnen är området beläget precis norr om Malmö Centralstation. Området är stort och rymmer många verksamheter så väl som hårt trafikerade leder. I och med dess storlek byggs området ut etappvis och bland de första projekten som påbörjas är projektet Jörgen Kocksgatan. Jörgen Kocksgatan kommer i framtiden att hantera stora delar av områdets VA. 
 
Utbyggnaden innebär nytt rörledningssystem och ny pumpstation. Projektet innebär stora utmaningar och krav på samordning då uppgraderingen av 
VA-systemet ska fungera med nuvarande bebyggelse, framtida bebyggelse samt med en framtida avloppstunnel. Klimatsäkring av området kommer vara en nyckelpunkt då det ligger havsnära. 
 
EnviDans arbete är att under 2021 ta fram en systemlösning/förprojektering för ledningar och tillhörande anläggningar. Under år 2022 går projektet in i nästa fas vilket innebär att ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör ska tas fram. 
 
EnviDaner i uppdraget
  • Lars Carlsson – Uppdragsledare
  • Tamas Överåker – Projektör pumpstation
  • Gustav Lidemyr – Projektör ledningsnät
Lars Carlsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Lars Carlsson