False

Envidan sätter mål för lika fördelning av män och kvinnor i 2030

2023-03-08

50/50. Så ska fördelningen av manliga och kvinnliga anställda i Envidan vara 2030, om det är upp till direktionen i Envidan.

Idag är fördelningen av män och kvinnor bland de anställda i Envidan 67 % män mot 33 % kvinnor. Siffrorna täcker alla Envidan-anställda över hela Danmark, Norge och Sverige och speglar även det faktum att kvinnor utgör 33 % av de antagna till landets STEM-program (Science, Technology, Engineering, Mathematics), varav ingenjörsprogrammen hör.

Ambitiöst men realistiskt mål
Så det är fortfarande en bit kvar om Envidan ska nå sitt mål om en 50/50-fördelning av män och kvinnor, med plats för en marginal på +- 10%.

”Vi vet att det kommer att krävas mycket ansträngning för att nå vårt mål om en jämn fördelning av män och kvinnor år 2030, och vi går ödmjukt an mot uppgiften. Det första steget på vägen är att sätta upp konkreta mål för jämställdhet, så att vi har något att jobba på och mäta mot, och som tur är har vi det nu”, säger personalchefen, Gitte Mønsted Hansen.

Mångfald leder till innovation
Envidans vision är att bli Nordens ledande vattenspecialist och om den visionen ska nås krävs det en mångsidig personalstyrka, enligt VD för Envidan, Ole Fritz Adeler:

"Om framtida ingenjörslösningar inom vatten och energi ska spegla det samhälle vi lever i måste vi ha med så många olika perspektiv och kompetenser som möjligt. Endast på detta sätt kan vi skapa de bästa och mest innovativa lösningarna på de många samhällsutmaningar som vattenbranschen måste bidra till att lösa, som omfattar allt från klimatanpassning och säkrande av rent dricksvatten till rening av avloppsvatten och återställande av naturliga och akvatiska miljöer.”

Företag arbetar tillsammans för att främja mångfald mellan könen
Utöver de uppsatta målen har Envidan även skrivit på Dansk Industris "Gender Diversity Pledge", som består av 16 principer som syftar till att säkerställa en större mångfald mellan könen i näringslivet. Principerna omfattar bl.a. stöd till öronmärkt moderskap för män, dela data om könssammansättning och hjälpa till att bryta ner könsstereotyper i utbildningsval.

"Könsmångfald börjar i toppen av organisationen. Det är just därför Envidans ledning har införlivat det i vårt strategiska arbete för den övergripande verksamheten”, förklarar Gitte Mønsted Hansen.

Att hantera könsmångfald är dock ingen ny sak på Envidan. Som ett led i strategin för att uppnå en större mångfald mellan könen startade Envidan under 2018 en mångfaldsgrupp med medarbetare från olika delar av organisationen. Gruppen kommer regelbundet med konkreta förslag på initiativ och åtgärder som stödjer Envidans jämställdhetsmål och de 16 principerna i Dansk Industris Diversity Pledge.

”Vi tror att mångfald är vägen framåt och i framtiden kommer vi förhoppningsvis att lyckas med en mångsidig arbetsstyrka som är brett representerad när det gäller parametrar som ålder, etnicitet och kön. För en sak är säker: Vi behöver en bred palett av kunskap och färdigheter för att utveckla framtidens gröna och blå lösningar", avslutar Ole Fritz Adeler.


För ytterligare information kontakta:
Ole Fritz Adeler: ofa@envidan.dk, +45 30 90 46 64
Gitte Mønsted Hansen: gmh@envidan.dk, +45 30 29 31 21