False

Forskning och utveckling i EnviDan

EnviDan investerar varje år tjugo procent av vinsten i utveckling och innovation. Tillsammans med våra kunder och ledande utbildningsinstitutioner bidrar vi till ett antal utvecklingsprojekt där framtidens lösningar kan hittas och testas. Det gör att vi alltid ligger i framkant när det gäller planering av morgondagens VA-anläggningar.

EnviDan är även medlemmar i forskningsklustret VA-teknik Södra. Nätverket består av medlemmar från universitet, företag och vattentjänstbolag och har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar inom VA genom en kombination av forskning, utveckling och utbildning.

Innovationsprocessen

Vår innovationsprocess är strukturerad utan att vara rigid eftersom vi tror att kreativitet hittar nya former när ramverket är på plats. Processen består av sex faser, där varje fas kompletteras av en "Grind", där beslut ska tas om huruvida projektet ska fortsätta eller ej. De sex faserna av vår innovationsprocess är: idéfas, idémognad, konceptualisering, utveckling, implementering och uppskalning.

Vi håller utvecklingsmöten flera gånger om året, där vi pratar om innovationsstrategier, behandlar utvecklingsprojektansökningar, premierar de bästa idéerna från vår idébank och mycket mer.

Våra innovativa lösningar skapas ofta i samarbete med våra kunder eller partners och på EnviDans egna avdelningar. Vårt viktigaste mål är att skapa ett värde för kunden och därför lyssnar vi alltid på kundens egna idéer.

-Tanken-

I EnviDan har vi en idébank som kallas ”Tanken” där alla EnviDanare kan bidra med idéer till både konkreta miljölösningar, men också idéer som bidrar till att stärka organisationens mjuka värden. Varje kvartal väljer vi ut de två bästa idéerna för belöning.

Sedan Tanken lanserades 2015 har många EnviDaner bidragit med idéer och flera av dem har blivit konkreta utvecklingsprojekt eller lösningar hos våra kunder eller lett till nya åtgärder för EnviDan-anställda. Om du har en bra idé när du arbetar inom EnviDan får du också följa den, om du vill, och det ligger inom ditt kompetensområde.

Vi har många goda exempel på idéer som från att startat som en tanke blivit bli ett välutvecklat utvecklingsprojekt med stöd av stora organisationer. En av idéerna kommer till exempel från vår projektingenjör Gudmundur Andresson, som föreslog en självupplösande rensplugg. Gudmunds idé är idag inte bara en idé idag, utan ett helt igångsatt projekt, som han själv projektleder.