False

HACCP Alingsås

2021-02-23

Som en del i arbetet med att trygga vattenförsörjningen kan en HACCP utföras. HACCP står för faroanalys och kritiska styrpunkter och är en genomgång av tänkbara risker, dess konsekvenser och möjliga åtgärder för att hantera riskerna. EnviDan har stor erfarenhet av arbete med HACCP. Vi har utvecklat ett koncept där vi erbjuder projektledning, styrning och sammanställning av en HACCP till ett fast pris beroende på verkets storlek och komplexitet. Arbetet görs i samarbete med driftspersonalen, något som är väsentligt då de besitter kunskap om det specifika verket.  


HACCP Alingsås
Invånarna i Alingsås kommun förses med dricksvatten från fem vattenverk. EnviDan fungerade som projektledare och bidrog med expertkompetens under genomförandet av faroanalys och framtagande av kritiska styrpunkter för samtliga dricksvattenanläggningarna samt ledningsnätet i kommunen. Arbetet gjordes enligt metodiken för HACCP (se mer nedan). 


Det största vattenverket, Färgens VV som levererar vatten till centralorten, är ett ytvattenverk. De övriga vattenverken har grundvatten som råvatten och förser mellan 100 och 1 700 personer i omkringliggande byar. Efter platsbesök gjordes en analys av hälsofaror och styrpunkter för varje verk tillsammans med drifttekniker och övrig personal. Arbetet mynnade ut en rapport i form av excel och ett PM med förbättringsförslag för respektive vattenverk samt ledningsnätet. 


Ett delsyfte med projektet var att genom samarbetet med projektledaren forma ett riskbaserat arbetssätt hos personalen, för att lärdomarna från HACCP:n ska implementeras och tankesättet vara ständigt närvarande under arbete på anläggningarna.


 

 

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points, även förkortat HACCP, är en metod till att identifiera möjliga hälsofaror som påverkar dricksvattensäkerheten och identifiera de styrpunkter i systemet som är viktiga för att förhindra att en förorening inträffar och påverkar konsumenterna. Farorna kan vara mikrobiologiska, som virus i råvattnet, eller kemiska/fysiska, såsom fel koncentration vid leverans av processkemikalie. För varje grupp av hälsofara utreds orsaken till hälsofaran och vilka förebyggande åtgärder som har vidtagits. 


Via ett beslutsträd avgörs om hälsofaran kan hanteras med förebyggande rutiner eller i nuvarande beredning, och om processens effektivitet kan övervakas. Om styrpunkten har kontinuerlig mätning, som till exempel online pH-mätare på utgående, eller om det bedöms som motiverat att installera online-mätning, kan det klassas som en kritisk styrpunkt. 


Efter att ha identifierat lämpliga styrpunkter bestäms larmnivåer för var och en av styrpunkterna. Med kontinuerlig uppföljning erhålls snabbt en indikation på att en förändring eller försämring av vattenkvalitén har skett och ger det driftspersonalen större möjligheter att snabbt vidta åtgärder. Antalet styrpunkter beror i mycket på anläggningens storlek men det skall inte vara alltför många, då det blir svårt att få en snabb överblick.

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION