Introduktion av asset management med RehabIT i Sverige

2020-06-16

EnviDan är mycket glada över att nu starta upp ett första projekt i Sverige med den danska programvaran RehabIT. Projektet sker i samverkan med Laholmsbuktens VA AB (LBVA) och i ett första skede ska vi tillsammans med danska kollegor och LBVA ta fram en förnyelseplan för VA-ledningsnätet i Laholms kommun.

RehabIT är en programvara som tagits fram av EnviDan A/S i Danmark i samarbete med danska VA-organisationer (HOFOR, Aarhus Vand A/S, NIRAS och VandCenter Syd). Med stöd av många års samlade erfarenheter av ledningsnätsstatus i Danmark har man utvecklat ett program som med hjälp av machine learning kan ge information om status på VA-ledningar. Uppgifter från kommunens ledningsnätsdatabas om material, dimension, anläggningsår, driftsanmärkningar, speciella geografiska förutsättningar (till exempel ledningar som ligger otillgängligt under vägar eller järnvägar) och annan tillgänglig information matas in i programmet. RehabIT gör därefter en bedömning av ledningarnas status och en prioriteringsordning gällande förnyelsebehov. Man kan studera olika scenarier och bland annat ta fram en optimal förnyelseplan grundat på en specifik budget, alternativt välja en acceptabel nivå för antal driftstörningar och undersöka kostnadsutvecklingen utifrån en sådan prioritering. Resultaten visualiseras i valfritt GIS-verktyg, vilket gör det lätt att bearbeta.

I projektet kommer vi att undersöka om de danska erfarenheterna kan appliceras direkt på svenska VA-ledningar och anpassa projektmodellen efter svenska förhållanden.

Målet är att LBVA på ett relativt enkelt sätt ska få en bättre bild av statusen på sitt ledningsnät och hjälp med att identifiera och prioritera åtgärder i en förnyelseplan. RehabIT blir också ett viktigt verktyg för att ta fram en långsiktig investeringsplan och budget.

Annika Sevrell

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Annika Sevrell

+46 72 70 23 830