EnviDan växer och etablerar kontor i fantastiska Visby

2021-11-04

Den 28:e oktober slog vi upp portarna för vårt gotländska kontor och hälsar Rikard, Mats och Casper välkomna till EnviDan-familjen.

Läs mer...

EnviDan stärker sin position i Norge

2021-10-18

Det norska konsultingenjörsföretaget Arealtek AS, som erbjuder rådgivning, planering och projektledning inom vatten-, väg- och avloppsvattenområdet, kommer nu att vara en del av EnviDan, där förvärvet av Arealtek särskilt kommer att stärka EnviDans ingenjörstjänster till vatten- och avloppssektorn i Norge.

Läs mer...

Företags-PhD: En ny generation övervakning av vattenkvaliteten i danska vattendrag

2021-09-03

Mycket mer data: Sofie van't Veen, doktorand i företagsekonomi och EnviDanare, har kommit långt i sitt treåriga doktorandprojekt SENTEM (Sensors Application for High Temporal Resolution Monitoring in Danish Streams - Sensorer för övervakning med hög tidsupplösning i danska vattendrag). SENTEM:s mål är att generera nya idéer och kunskap om den framtida användningen av sensordata med hög tidsupplösning, bland annat genom att använda maskininlärning för nästa generations övervakning av vattenkvaliteten i danska vattendrag.

Läs mer...

VA INGENJÖRERNA blir en del av miljöföretaget EnviDan

2021-07-02

Som en del av den ambitiösa tillväxtstrategin som lanserades av EnviDan, med den europeiska private equity-fonden Waterland bakom sig, är VA INGENJÖRERNA nu en del av EnviDan-familjen.

Läs mer...

Rekryteringar

2021-06-16

EnviDan har som mål att växa, både via eventuella förvärv och organiskt och under de senaste månaderna har vi glädjande nog gjort ett antal rekryteringar av nya medarbetare.

Läs mer...

Jam-sessions

2021-06-14

EnviDan har nyligen startat upp en typ av erfarenhetsträffar med våra kunder som vi kallar jam-sessions. Träffarna är tänkta som ett forum för att utbyta erfarenheter med varandra inom olika ämnesområden. Hittills har vi haft jam-sessions för där vi diskuterat arbete med VA-taxa och om strategier för slamskruvpressar.

Läs mer...

Koncept med detaljerad analys av råvattenkvalité

2021-06-14

När behovet av råvatten ökar är det många huvudmän som försöker kombinera vatten från olika täkter vilket kan leda till utfällningar och smakstötar. EnviDan har tagit fram ett koncept med detaljerad analys av de olika borrorna för att hitta rätt strategi för blandning av vatten med olika råvattenkvalité. Detta kombineras därefter med riktad rening för respektive borra.

Läs mer...

VA-management – ett nytt fokusområde i EnviDan!

2021-03-19

Den kommunala VA-verksamheten är komplex och står inför stora framtida utmaningar. Stora delar av VA-utbyggnaden skedde på 60- och 70-talet, och nu behöver anläggningarna renoveras och byggas ut. Samtidigt ökar kraven på verksamheten, både från kunder och tillsynsmyndigheter. För att möta utmaningarna behövs en organisation med helhetssyn och långsiktig planering, både tekniskt och finansiellt.

Läs mer...

Tillskottvatten på ledningsnätet – hur får man en överblick över problemet?

2021-03-19

För er som jobbar med VA är det nog ingen nyhet vad tillskottsvattnet kan ha för ursprung - typiskt grundvatten, dränering, dagvatten och regn. Inte heller de problem som tillskottsvatten kan föra med sig i form av kapacitetsförluster, översvämningar och ökad energiförbrukning lär bjuda på någon överraskning. Men vad ska man göra då? Hur kan en kommun eller annan VA-huvudman få en överblick över problemet? Det är inte så lätt eller billigt att montera flödesmätare eller annan nödvändig utrustning för att övervaka flöden och nivåer. Det ska ju dessutom underhållas, tolkas och följas upp innan man kan dra några slutsatser. Dyrt och tidskrävande!

Läs mer...

HACCP Alingsås

2021-02-23

Invånarna i Alingsås kommun förses med dricksvatten från fem vattenverk. Det största vattenverket, Färgens VV som levererar vatten till centralorten, är ett ytvattenverk.

Läs mer...

Spännande postdok för att underlätta styrning och samstyrning

2020-11-26

Det finns omfattande forskning om avancerad hantering av danska avloppssystem, men i verkligheten sker fortfarande en stor del av hanteringen manuellt (eller inte alls). Det kommer ph. d. Nadia Schou Vorndran Lund från EnviDan nu att ändra på i ett postdoktoralt projekt, som även DTU Miljø och sex danska företag deltar i.

Läs mer...

EnviDan får en ny stark aktör i ryggen!

2020-11-23

Den europeiska private equity-fonden Waterland Private Equity har just meddelat att de förvärvar EnviDan av den danska private equity-fonden Via equity. Waterland kommer att fokusera på att öka EnviDans starka kompetens inom vatten, avloppsvatten och energi genom strategiska förvärv, inte bara inom det nuvarande fokusområdet Skandinavien utan även i resten av Europa.

Läs mer...

Strategiska ekonomitjänster för VA

2020-10-27

Kämpar din kommun eller ditt bolag med att hitta en ekonomisk styrning av VA-verksamheten som kan finansiera behovet av planerade investeringar och ger en hållbar taxeutveckling? EnviDan kan erbjuda dig både strategiska ekonomitjänster och ett ekonomiskt verktyg som gör att du slipper fler gråa hår!

Läs mer...

Nyanställningar

2020-10-27

EnviDan AB fortsätter att växa. I Malmö har Maria Karlsson Green anslutit, och på Helsingborgskontoret har Sebastiano Immè anställts. På EnviDans nya kontor i Göteborg, dit vi flyttade i början av sommaren, har vi välkomnat Rita Marques.

Läs mer...

Fortsatt utveckling av vår organisation

2020-06-25

EnviDan AB har flera intressanta projekt och spännande utvecklingsprojekt på gång. Det händer saker även rent organisatoriskt. Det är med glädje vi informerar om att inom ledningsnät har Måns Troedsson utnämnts till Teamledare i Helsingborg och Mikael Vesterberg till Teamledare i Malmö.

Läs mer...

Handlingsplan för vattenförlust

2020-06-17

Höganäs kommun och EnviDan har under våren 2020 arbetat med att identifiera förluster på dricksvattensidan och tagit fram förslag på hur dessa ska kunna minskas.

Läs mer...

Introduktion av asset management med RehabIT i Sverige

2020-06-16

EnviDan är mycket glada över att nu starta upp ett första projekt i Sverige med den danska programvaran RehabIT. Projektet sker i samverkan med Laholmsbuktens VA AB (LBVA) och i ett första skede ska vi tillsammans med danska kollegor och LBVA ta fram en förnyelseplan för VA-ledningsnätet i Laholms kommun.

Läs mer...

Ny VD för EnviDan AB

2020-05-19

Under de senaste tre åren har EnviDan i Sverige under ledning av Peter Magnusson haft en fantastisk utveckling och ökat omsättningen med ca 30%. Peter kliver nu på eget initiativ av rollen som VD och tillträder en ny roll där Peter kan ägna större del av sin tid i uppdrag närma kunderna. Ny VD blir Mathias Svensson som varit en del av EnviDan sedan 2017 då EnviDan köpte AquaP, som 2006 grundades av Mathias och Peter.

Läs mer...

Hur maskininlärning kommer att skapa värde av data från vattensektorn

2020-05-06

Under många år har vattensektorn samlat in stora mängder data, och nya data tillkommer i explosionsartad takt. Precis som i praktiskt taget alla branscher är maskininlärning ett övertygande verktyg för att utnyttja dessa data för att till exempel optimera drift och underhåll, hitta tidigare okända samband, optimera styrning och förutse innovationsbehov.

Läs mer...

Kapacitetsutveckling av Ängelholm ARV

2020-03-06

Till följd av befolkningstillväxt inom Ängelholms kommun har reningsverkets kapacitet utökats från ca 35 000 pe till 55 000 pe.

Läs mer...