Nytt verksamhetsområde inom EnviDan-gruppen

2016-08-22

EnviDan arbetar aktivt för en god vattenmiljö och har nu tagit ytterligare ett steg mot att ta hand om hela vattnets kretslopp genom att starta upp ett team med hög kompetens inom området Naturliga vattendrag.
 
Detta verksamhetsområde fokuserar på vattenförvaltning enligt ramdirektivet för vatten som antogs inom EU-samarbetet år 2000. Målet med direktivet är att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Genom att kombinera denna nya kompetens med vår befintliga specialistkunskap inom klimatanpassning, modellering och vattenförsörjning kan vi leverera tvärvetenskapliga helhetslösningar av högsta kvalité.
 
Den nya kompetensen inom företaget omfattar bland annat en doktorsexamen i biologi och akvatisk ekologi med inriktning mot floder och med expertis inom bland annat återställning/restaurering av vattendrag och våtmarker och biologi i vattenmiljö, samt expertis kring våtmarker och dess förmåga att reducera kväve och fosfor.
 
Verksamhetsområdet knyter även an till det område EnviDan är mycket starka, avloppsrening med speciellt fokus på biologisk rening, som minskar påverkan på recipienten. Existerande kompetens inom bland annat Ekosystemteknik finns även hos EnviDan.
 

 

EnviDan kan bland annat erbjuda:

  • Rådgivning om vattendrag och klimatanpassning
  • Teknisk förstudie av projekt inom vattenförvaltning
  • Detaljprojektering av vattenförvaltningsprojekt
  • Övervakning och tillsyn i samband med genomförandet av projekt
  • Utredning av biologiska problemställningar
  • Vattennivåberäkningar och hydrologiska konsekvensbedömningar
  • Instruktioner för underhåll av vattendrag med fokus på uppfyllande av miljömål
  • Riktlinjer gällande åtgärder för förbättring av fysiska förhållanden i vattendragen
  • Förstudie och utformning av minivåtmarker och kväve- och fosforfällor
Vi ser fram emot en givande dialog med Er gällande framtida projekt där vi kan bidra med hela vårt sortiment av yrkeskunskaper, som nu har blivit ännu större.
Marcus  Larsson

Kontakt mig for mere info

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40