Skottorp VV – pilotförsök membranfiltrering

2019-06-18

Skottorps VV har en utmanande problematik med att försöka kombinera brunnar med skiftande råvattenkvalité utan att få utfällningar eller förhöjda halter av oönskade parametrar i dricksvattnet. EnviDan AB hjälper LBVA med ett helhetsgrepp av vattenkvaliteten i verkets brunnar, och möjligheter för en målrättad behandling av grundvattnet.

Skottorps vattenverk behöver utöka kapaciteten för att möta den ökande vattenåtgången. 4 400 m3/d ska kunna produceras år 2035 jämfört med dagens 3 200 m3/d. Verket distribuerar dricksvatten mot Laholms kommuns södra delar, där en befolkningsökning väntas framöver. En ökad kapacitet och förstärkt robusthet i vattenförsörjningen kräver att flera av verkets befintliga brunnar kan användas till produktion. Några av brunnarna har utmaningar gällande vattenkvaliteten, till exempel naturligt förekommande järn och mangan eller kalk som kan fälla ut, nitrat nära riktvärdet eller spår av bekämpningsmedel. En av brunnarna används idag enbart till skyddspumpning av grundvattentäkten. På grund av problematiken med råvattenkvalitén önskar LBVA genomföra ett pilotförsök med membranfilter, för att undersöka vilka lösningar som kan ge en stabil och godkänd dricksvattenproduktion.

I projektets första fas har EnviDan granskat LBVAs egen utredning av situationen. 

Omfattande vattenkemiska beräkningar har genomförts för att identifiera kombinationer av brunnar som inte orsaker utfällningar. En ökning av produktionskapaciteten kräver dock behandling av vatten från ytterligare brunnar. Det har gjorts en värdering av olika behandlingsmetoders avskiljningsförmåga för specifika parametrar, varefter brunnarna rangordnats efter vilka som bäst kan förses med filtrering. I detta skede tas hänsyn både till borrornas vattenkvalité samt produktionskapacitet.

I fas 2, som nyligen påbörjats, har utarbetats en projektplan där pilotförsökens olika moment och dess syften identifierades. En kravspecifikation för lämplig pilotanläggning för Skottorp VV har tagits fram och marknaden undersökts efter tillgängliga anläggningar. Pilotförsöket kommer att genomföras i samarbete med beställaren. Resultaten utmynnar i en värdering av behandlingsalternativen på Skottorps VV och inkluderar även ett förslag och en kostnadskalkyl för en framtida fullskaleanläggning vid Skottorps VV.

Vid projektets avslutning kommer LBVA ha ett underlag för genomförande av konkreta, stegvisa åtgärdar, för att säkra en utökad produktion från Skottorps vattenverk, av ett estetisk tilltalande dricksvatten, som naturligtvis också uppfyller gällande krav och rekommendationer.

Elin Hermansson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Elin Hermansson

0705080760