False

Strategiska ekonomitjänster för VA

2020-10-27

Kämpar din kommun eller ditt bolag med att hitta en ekonomisk styrning av VA-verksamheten som kan finansiera behovet av planerade investeringar och ger en hållbar taxeutveckling?
EnviDan kan erbjuda dig både strategiska ekonomitjänster och ett ekonomiskt verktyg som gör att du slipper fler gråa hår!

Behovet av förbättringsåtgärder i de allmänna VA-anläggningarna gör att Sveriges kommuner står inför stora tekniska och ekonomiska utmaningar. För att kunna finansiera dessa utmaningar och samtidigt följa kraven i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, behöver kommunerna framförhållning i form av långsiktiga ekonomiska planer och flerårsbudgetar.
 
EnviDan kan erbjuda det ekonomiska verktyget Selvkost som kartlägger det långsiktiga behovet av finansiering i form av budgetar för flera år, samt strategiska tjänster för ekonomistyrning av för VA verksamheter utifrån LAV:s riktlinjer.  Vi har ekonomer tillgängliga med stort engagemang och lång erfarenhet från kommuner och kommunala bolag i Sverige och Norge,
 
och kan flexibelt bemanna både korta och längre uppdrag för att stärka upp den ekonomiska styrningen.   
 
Exempel på uppdrag som vi arbetar med är:
  • Långsiktig ekonomisk VA planering för hållbar finansiering, Selvkost
  • Strategiska tjänster för ekonomisk styrning av VA verksamheter
  • Utredningar inom VA-ekonomi och juridik
  • Utbildning för politiker och tjänstepersoner i Vattentjänstlagens krav på den ekonomiska styrningen
  • Projekt- och processledning i VA taxearbete för att skapa hållbar finansiering
  • Beräkning av taxor för VA
  • Rådgivning
Kristina Simonsson Ronquist

Kontakta mig för mer info

Kristina Simonsson Ronquist

+46 735 54 65 09