False

Sydvästra Skånes största avloppsreningsverk, Sjölunda i Malmö, byggas ut och moderniseras...

2020-01-07

Sydvästra Skånes största avloppsreningsverk, Sjölunda i Malmö​ planeras att byggas ut och moderniseras för att bli en regional anläggning med mer än fördubblad kapacitet. VA SYD har valt EnviDan för att leda förstudien om den nya anläggningen. EnviDans koncept för fasuppdelat utarbetande av utbyggnadsstrategier och -planer används, vilket säkrar ett genomarbetat beslutsunderlag inklusive tillhörande ekonomiska kalkyler och riskvärderingar.

Med en innovativ helhetssyn och ett metodiskt tillvägagångssätt kommer det att tas fram ett färdigt utbyggnadskoncept för det nya, regionala reningsverket till förstudiens avslut.

Redan idag har Sjölunda avloppsreningsverk cirka 300 000 personer anslutna, från kommunerna Malmö och Burlöv samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner. Det framtida verket ska även ta emot vatten som i nuläget går till Källby reningsverk i Lund och eventuellt från ytterligare reningsverk i grannkommunerna, samt kunna möta framtida utvecklingsbehov.

Projektet består av två faser. I fas 1, som nyligen avslutades, granskade EnviDan det befintliga reningsverkets status och kapacitet (Tekniskt ramverk), undersökte stadsplaner, klimatanpassningsåtgärder, myndighetskrav och befolkningsprognoser för att fastställa framtida belastning och behov (Ramverk). Inhämtad kunskap utvärderades och på

basis av denna kunskap etablerades en baseline för miljöpåverkan som omfattade en mängd väsentliga handlingar (miljökartläggningar, massbalanser med mera) (BAT-analys).

Efter utvärdering av baseline-handlingarna, genom bland annat GAP-analyser, gjordes en prioritering och konkreta mål fastställdes för det nya reningsverket. En bild av den framtida anläggningen kunde på så sätt skissas upp (Utbyggnadsstrategi).

I fas 2 fortsätter arbetet med att ta fram själva Utbyggnadsplanen med ett principförslag för utbyggnadskoncept, genomförandeplan, risk- och ekonomisk analys samt underlag till tillståndsansökan och förfrågningsunderlag. Syftet är att utveckla det innovativa utbyggnadskonceptet för att leva upp till de fastställda målen från fas 1. Det är en iterativ process och effekten av att integrera BAT-teknik i olika processteg på reningsverket för att uppnå målen bedöms på teoretisk nivå genom modellering.

Arbetet med utbyggnadsplanen påbörjades i november 2018 och fas 1 blev godkänd av VA SYDs ledning i oktober 2019. Därefter har fas 2 satts igång och den beräknas vara färdig 2021. 

Arbetet med utbyggnadsplanen påbörjades i november 2018 och beräknas vara färdigt 2021.

Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40