False

Selvkost

Effektivt ekonomiverktyg för taxefinansierad verksamhet

EnviDan har under en lång tids samverkan med cirka 300 norska kommuner och bolaget blivit specialister på ekonomisk redovisning och frågeställningar kring taxefinansierade, kommunala verksamheter.

Vi har utvecklat ett eget ekonomiverktyg, Selvkost, som kan användas för alla kommunala verksamheter och tjänster som finansieras enligt självkostnadsprincipen via egna avgifter eller taxor – till exempel VA-tjänster, avfallstjänster, bygglov med mera.

Selvkost är ett effektivt hjälpmedel för att skapa en hållbar och jämn taxeutveckling. Ekonomiverktyget är en excelmodell som kan hantera exporterade indata från olika ekonomisystem. EnviDan har ett antal ekonomer med bred erfarenhet av att hantera ekonomiska data i modellen. Vi kan erbjuda allt från enskilda insatser till att vara ett stöd genom hela arbetet.   

Vi  kommer gärna till er och demonstrerar verktyget helt utan förpliktelse eller kostnad.

Selvkost uppdateras kontinuerligt med hänsyn tagen till gällande lagar och regler. Sammanfattningsvis innehåller verktyget:

  • Möjlighet att simulera framtida nivåer på taxor utifrån planerade nya investeringar, tillkommande kunder och kostnadsutveckling.
  • Enkla och snabba lösningar för att inkludera och exkludera kostnadsställen och konton
  • Ett samlat anläggningsregister för alla verksamheter
  • Grafiska presentationer av taxenivåer och kostnadsutveckling 
  • Förslag till hantering och simulering av ackumulerade överuttag och underskott 
  • Hantering av avsättning till investeringsfond  
  • Enkla menyer så att användaren själv kan använda modellen  vid uppföljning och budget 
  • Flexibla presentationer och rapporter

Kristina Simonsson Ronquist

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Kristina Simonsson Ronquist

+46 735 54 65 09