False

Entreprenader

Utöver konsultverksamheten genomför EnviDan totalentreprenader för nyckelklara anläggningar inom hela VA-området. Vi kan utföra hela förloppet från förstudie via projektering, entreprenad, idrifttagning, intrimning till slutdokumentation.

Vid genomförande av entreprenader i samband med uppförande av reningsverk eller andra VA-anläggningar är det nödvändigt med en grundlig kunskap om alla delar av avloppsvattenhanteringen. Vi har ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt för att uppnå den optimala processen, från projektering till driftklar anläggning.

Med tvärprofessionell sparring och kompetenta medarbetare med kompetens inom såväl planering, konstruktion, hydrauliska beräkningar, processtekniska lösningar etcetera kan vi forma det optimala teamet för det specifika uppdraget.

Vi har erfarenhet av att leverera kompletta nyckelfärdiga anläggningar samt delleveranser som tillexempel en komplett slamavattningslinje eller ett nytt biologiskt reningssteg.

Våra totalentreprenader inkluderar:

  • Avloppsreningsverk
  • Vattenverk
  • Slambehandling
  • Personalbyggnader
  • Ledningsnät

Projekt

Marcus  Larsson

KONTAKTA
MIG FÖR MER
INFORMATION

Marcus Larsson

+46 733 94 13 40

Nyheter