False

Dagvattenhantering

Klimatanpassning handlar inte bara om utbyggnad av avloppssystemen och att regnvatten ska synliggöras i marknivån. Dagvatten är även en resurs som vi aktivt använder för att skapa rekreationsområden och gröna oaser. När planer blir till verklighet ska helheten vara i fokus och lösningarna multifunktionella.

Vi har en bred palett med förslag för hantering av regnvatten som tar hänsyn till det specifika området.  Några av de metoder vi använder är:

  • Identifiering av avrinningsvägar i samband med skyfall till områden där vattnet gör minsta möjliga skada.
  • Dagvattenfördröjning, där vatten fördröjs i ett magasin antingen på ytan eller under marken. Därefter får vattnet långsamt passera till en annan LOD-anläggning, ett avloppssystem eller en recipient.
  • Infiltration av vattnet till grundvattnet antingen genom ytan, tex via regnbädd, magasin eller genomsläpplig beläggning, eller från ett underjordiskt magasin, tex stenkista.
  • Avdunstning, där vattnet stannar kvar under ett regn, medan en del förångas när regnet avtar. Effekten finns i alla översilningsbaserade LOD-anläggningar men används mest på gröna tak.
  • Transport av vattnet till en annan plats. Det kan antingen vara i betongkanaler eller rännor av sten där vattnet inte infiltreras eller diken och gräsbeklädda kanaler där vattnet kan infiltreras på väg mot recipienten.
  • Vattenrening från oönskade föroreningar, som kan avlägsnas främst från vatten från vägar. Till exempel kan det handla om naturliga fysiska, kemiska och biologiska processer i öppna dammar med plantering eller konventionella lösningar som sandfång och oljeavskiljare eller andra filtreringsmetoder.
  • Återvinning av regnvatten för t.ex. trädgårdsbevattning. Med mer avancerade anläggningar kan regnvatten även ersätta dricksvatten till toalett och tvätt.
Lina Trege

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Lina Trege

+46 706 76 14 29

Projekt