False

Regnvattenhantering

Klimatanpassning är inte bara utbyggnad av avloppssystemen. Och regnvatten behöver inte gömmas under marknivån.

Regnvatten är en resurs som vi aktivt använder för att skapa rekreationsområden och gröna oaser. När planer blir till verklighet skall helheten vara i fokus och lösningarna måste vara multifunktionella.

Vi har en bred lösningspalett för hantering av regnvatten som tar hänsyn till det specifika området och några av de metoder vi använder är:

 • Identifierade avrinningsvägar i samband med katastrofregn till områden där vattnet gör minsta möjliga skada
   
 • Regnvattenfördröjning, där regnvatten hålls kvar i ett magasin antingen på ytan eller under marken, varefter vattnet långsamt får passera till antingen till en annan LOD-anläggning exempelvis en stenkista, ett avloppssystem eller en recipient.
 • Infiltration av vattnet till grundvattnet antingen genom ytan (regnbädd, bassänger eller permeabla beläggningar) eller från ett magasin in i marken (stenkista)
   
 • Avdunstning, där vattnet kvarhålles under en regnskur där en del förångas när regnet avtar. Effekten finns i alla översilningsbaserade LOD-anläggningar, men används mest på gröna tak.
   
 • Transport av vattnet till en annan plats. Det kan vara antingen slutna system (betongkanaler, rännor av sten) där vattnet inte infiltreras eller öppna system där vattnet infiltreras (diken, gröna kanaler).
   
 • Vattenrening från oönskade föroreningar, som kan avlägsnas främst från vatten från gator och vägar. Till exempel kan vara tal om naturliga fysiska, kemiska och biologiska processer i öppna dammar med plantering eller konventionella lösningar som sandfång och oljeavskiljare eller andra filtreringsmetoder.
   
 •  Återvinning av regnvatten för t.ex. trädgårdsbevattning. Med mer avancerade anläggningar kan regnvatten även ersätta dricksvatten till toalett och tvätt.
Mads Uggerby

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION