False

Vandvejen

I ett tvärprofessionellt samarbete med väg- och asfaltbolag Colas Danmark A/S och stadsmiljödesigners från Schulze + Grassov Aps har vi utvecklat ett nytt vattenhanteringssystem för vägar med fokus på att hantera både normal nedebörd och de skyfall som stadens ytor får ta emot. Det vill säga stigar, vägar, parkringsytor och gårdsplaner. Lösningen kallas VANDVEJEN och har ett starkt fokus på att synliggöra dagvattenhantering samt ta hänsyn till utseende och stadens identitet och miljö.

Konkret så har vi utvecklat en rad olika kanalmoduler som ska kunna användas i hela stadsrummet i olika typer av miljöer och nivåer/höjdsättningar.

Projektet är ett resultat av Realdanias utvecklingsinsats Klimaspring (www.klimaspring.dk) vars syfte var att göra Danmark ledande inom teknisk klimatanpassning och skapa både bättre städer och grön tillväxt. Lösningen är också utvecklad i samarbete med Middelfart och Skanderborg kommuner och deras förvaltningbolag och har till i hög grad haft trafikanter och invånare som utgångspunkt.

 

Pilotprojekt

Det första pilotprojektet har anlagts i Byskellet Lasby, Skanderborg kommun, där lösningen blev att där vattnet tidigare transporterade i rör, nu leds i en öppen vattenkanal längs en trottoar. Här ger vattnets rörelse och ljud trafikanter och invånarna en ny upplevelse av vattnet och vägen. Vägvattnet flyter fram i en estistik V-profil i vägens mitt, som kan hantera skyfall och säkrar egendomarna längs vägen.

I Middelfart har Søndergade med nya vattenkanaler och beläggningar fått en helt ny och spännande miljö, där vi kan följa vattnets väg. En förändring av vägens profil ser till att vattnet från skyfall nu hanteras av vägen självt. Vattenkanaler längs den norra trottoaren varierar i karaktär enligt gatans användning. Kanalerna är växelvis täckta med perforerade lock av korten, öppna kanaler med rinnande vatten eller planteringar med buskar och högt gräs.

 

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00