False

Byggledning

EnviDan har utökat sin kompetens med byggledning för så väl nya som renovering av befintliga VA-ledningssystem samt för nybyggnation och renovering av pumpstationer och tryckstegringsstationer.

EnviDans byggledare har mångårig erfarenhet av byggledning och arbetar förutom i projektets utförandefas gärna med frågor kring byggbarhet i utrednings- och projekteringsfasen.

Rollen som byggledare kan variera mellan olika projekt. De vanligaste arbetsuppgifterna som EnviDans byggledare hjälper beställaren med under entreprenadtiden är att vi:

  • Deltar aktivt i att granska förfrågningsunderlag inklusive tillstånd utifrån byggbarhet, tidsplanering och kostnadseffektivitet
  • Är beställarens kontrollant under entreprenadtiden och är närvarande på arbetsplatsen varje vecka
  • Närvarar vid kritiska arbetsmoment samt mottagningskontroll av rör- och rördelar, provtryckning, vattenprovtagning m.m. 
  • Samarbetar med entreprenören och deltar aktivt i att hitta lösningar på problem som eventuellt uppkommer i entreprenaden.
  • Håller och skriver protokoll vid byggmöten
  • Ansvarar för att projektet uppfyller de krav som finns i kontraktet mellan beställare och entreprenör
  • Håller regelbundna ekonomiavstämningar med entreprenörens platschef för uppmätning, mängdregelring och ÄTA-hantering
  • Håller löpande kontakt med beställarens ombud, projektledare och teknik ansvariga under hela projektet

Vi kan utifrån projekt gå in och ta rollen både som projekt- och byggledare, både med en och flera personer utifrån projektets storlek och komplexitet.

Under 2019-2021 driver EnviDan tillsammans med flera samarbetspartners som representeras av beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och forskningsinstitut ett arbete finansierat av SBUF och Svenskt Vatten Utveckling för att ta fram en nationell kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt. Läs mer här

Helena Mårtensson Winberg

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Helena Mårtensson Winberg

+46 730-93 86 50

Projekt