False

Hydraulisk modellering

EnviDan ligger i framkant när det gäller beräkningar och analyser i både nya och befintliga avloppssystem. Vi utför hydraulisk datormodellering av både självfalls och trycksatta ledningssystem samt skyfallssimuleringar. Vi utför även tryckslagsberäkningar i vattenledningsnätet.

Vi har stor erfarenhet av uppbyggnad och kalibrering av modeller utifrån flödesmätningar samt tolkning av resultat från existerande modeller. EnviDan har ett av Danmarks största team inom hydraulisk modellering. Tillsammans med våra svenska specialister arbetar de i såväl i MIKE URBAN, MIKE FLOOD, MIKE SHE och MIKE HYDRO River som SCALGO och VASP. Allt för att leverera de hydrauliska modeller som våra kunder efterfrågar.

Genom långsiktig simulering (MOUSE LTS) har vi möjlighet att genomföra dynamiska beräkningar på längre serier av regnperioder. På så sett kan beräkna återkomsttiden för dämningsnivåer i ledningssystem samt effekten av utjämningsmagasin i komplexa system.

Modellerna kan användas för bedömning av förändringar i ledningssystemen samt dokumentation av dessa. Vi erbjuder även upprättande och utvärdering av strategier för ledningsnät och anläggningar för att säkerställa att de utnyttjas optimalt

Johan Sendelius

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Johan Sendelius

+46 706 76 14 28

Projekt