False

Projektering

Projektering av nya VA-system samt sanering och ombyggnad av befintliga ledningar och anläggningar är ofta en naturlig förlängning av våra utredningsuppdrag.

Dessa tjänster utgör en väsentlig del av våra uppdrag inom vatten - och avloppshantering. Vi är erkänt duktiga inom ledningsteknik och arbetar med både renovering och nyproduktion av ledningsnät samt anläggningar som pumpstationer och tryckstegringsstationer. Inom organisationen har vi specialister inom pumpteknik som tillhör Nordens absolut bästa.

Vi projekterar alla metoder för nybyggnation och sanering av VA-system, både traditionella och schaktfria metoder. Vi arbetar i nära dialog med byggherrar, driftspersonal och leverantörer. Vi genomför projekten med fokus på byggbarhet, funktion, miljö, god driftsekonomi och inte minst försöker vi värdera ny teknik och nya material för att nå bästa möjliga lösning.

Pågående klimatförändringar ökar behovet av dammar, magasin eller andra typer av dagvattenlösningar som kan ta emot de ökande vattenmängderna. Vi har många års erfarenhet av projektering av öppna lösningar såväl som underjordiska konstruktioner. Vi har ett stort nätverk av landskapsarkitekter och tillsammans med dem kan vi skapa vi rum för rekreation i staden där dagvatten ingår som en naturlig del i de gröna områdena.

Projekteringsverktygen vi arbetar med är i första hand Autodesks produkter, exempelvis Civil 3D, Plant 3D, MAP 3D, MEP med flera.

Vi levererar kompletta handlingar för upphandling och utförande av entreprenader enligt AMA. Handlingar som består tex av ritningar, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar, arbetsmiljöplaner mm.

Inom EnviDan finns en stor samlad erfarenhet av VA-projektering. De flesta av våra projektingenjörer har behörighet som byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U.

Måns Troedsson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Måns Troedsson

+46 706 79 14 57

Projekt