False

Utredning

Vi på EnviDan är specialister inom utredning av nya och befintliga VA-system. Vi erbjuder utredningar och rådgivning på högsta nivå.

 VA-utredningarna har stor spännvidd och innebär allt från att utreda källaröversvämningar i enskilda fastigheter till att utreda teknisk försörjning mellan större regionala områden.

Några exempel på vilken typ av utredningar vi utför:

  • VA-utredningar för exploateringsområden
  • Dagvattenutredningar
  • Klimatanpassning och skyfallshantering
  • Dagvattenrening och analys av påverkan på vattenrecipienter
  • Saneringsplaner
  • Dagvattenplaner

Vi har stor erfarenhet och kunskap om de lagar och krav som reglerar VA-sektorn.

Vi hjälper gärna våra kunder med ansökningar gällande ledningsnät och anläggningar, som till exempel tillståndsfrågor, ledningsrätter, bygglov, ändringsanmälningar och miljötillstånd. 

Vi har stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och av att se vilka konsekvenser som ett projekt kan få för miljön. Vi föreslår lösningar baserade på den senaste tekniken som samtidigt är ekonomiskt hållbara.

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Peter Magnusson

+46 706 73 14 80

Projekt