False

Innovationer

Våra kunder efterfrågar det. Våra anställda efterlyser det. Marknaden kräver det. Innovation är en viktig hörnsten i EnviDans utveckling.

Vi tänker alltid innovation och utveckling för att säkerställa att alla affärsområden är representerade och att vi har rätt team som deltar i i de olika projekten.

Vår innovationsprocess är strukturerad utan att vara rigid eftersom vi tror att kreativitet hittar nya former när ramverket är på plats. Processen består av sex faser, där varje fas kompletteras av en "Grind", där beslut ska tas om huruvida projektet ska fortsätta eller ej. De sex faserna av vår innovationsprocess är: idéfas, idémognad, konceptualisering, utveckling, implementering och uppskalning.

Vi håller "äppelmöten" flera gånger om året, där vi pratar om innovationsstrategier, behandlar utvecklingsprojektansökningar, premierar de bästa idéerna från vår idébank och mycket mer.

Våra innovativa lösningar skapas ofta i samarbete med våra kunder eller partners och på EnviDans egna avdelningar. Vårt viktigaste mål är att skapa ett värde för kunden och därför lyssnar vi alltid på kundens egna idéer.

-Tanken-

I EnviDan har vi en idébank (”Tanken”) där alla EnviDanare kan bidra med idéer till både konkreta miljölösningar, men också idéer som bidrar till att stärka organisationens mjuka värden. Varje kvartal väljer vi ut de två bästa idéerna för belöning vid ett kontorsmöte.

Sedan Tanken lanserades 2015 har många EnviDaner bidragit med idéer och flera av dem har blivit konkreta utvecklingsprojekt eller lösningar hos våra kunder eller lett till nye åtgärder för EnviDan-anställda. Om du har en bra idé när du arbetar inom EnviDan får du också följa den, om du vill, och det ligger inom ditt kompetensområde.

Vi har många goda exempel på idéer som från att startat som en tanke blivit bli ett välutvecklat utvecklingsprojekt med stöd av stora organisationer.

En av idéerna kommer från vår projektingenjör Gudmundur Andresson, som föreslog en självupplösanderensplugg. Gudmunds idé är idag inte bara en idé idag, utan ett helt igångsatt projekt, som han själv projektleder

Du kan läsa mer om projektet (på danska) här.

Mads  Uggerby

KONTAKTA
MIG FÖR MER 
INFORMATION