False

Modellering

I samarbete med kommuner och kommunala bolag utarbetar vi geologiska modeller och grundvattenmodeller som baserat på geofysik, brunnsborrning, pumptester och grundvattenkemi ger en överblick över grundvattenförekomster.

Inom EnviDankoncernen sätter vi samman relevanta modeller för att simulera framtida effekter på till exempel våtmarker, vattendrag och grundvattennivåer, så att dimensioneringen överensstämmer med gällande lagstiftning, men också så att lösningen blir hållbar med hänsyn till driftskostnader. 

Peter Magnusson

KONTAKTA MIG
FÖR MER
INFORMATION

Peter Magnusson

+46 706 73 14 80

Projekter