False

Utredning

Inom EnviDan har vi specialister som arbetar med alla delar av dricksvattenförsörjningen hela vägen från källa till konsument. Tillsammans med våra kunder sätter vi samman det bästa teamet med kompetenta medarbetare för att lösa de utmaningar som kunden står inför. Vi hanterar allt från vattenförsörjningsplaner och handlingsplaner för kommuner till strukturella analyser och förnyelseplaner. 
 
Genom en grundlig analys av grundvattenförhållanden bedömer vi möjligheten till vattenuttag och fokuserar på att erhålla vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Vi kan även hjälpa till med bedömningar av potentiella föroreningskällor till grundvattnet.
 
Vid befintliga vattentäkter och borror erbjuder vi kvalificerade statusbedömningar baserat på videoinspektion, vattenprov och provpumpningar kan rekommendera möjliga drifts- och energioptimeringar. Vid etablering av nya vattentäkter kan vi sätta upp relevanta modeller för att simulera framtida effekter av till exempel våtmarker, vattendrag och grundvattenpotential och säkrar att dimensioneringen stämmer överens med gällande lagstiftning.
 
Beroende på kundens önskemål utreder vi framtida vattenbehov, nuvarande och framtida kapacitet, genomför statusbedömningar och levererar kvalitetslösningar till befintliga och nya vattenverk.
 
Regelbunden uppföljning av vattenverkens förmåga att leverera ett säkert dricksvatten sker genom en uppdatering av HACCP-planen, som med framgång kan göras både på större och mindre vattenverk och på ledningsnätet. 
 
Med våra handlingsplaner för att minska vattenförluster identifierar vi outnyttjad kapacitet i form av läckage som kan åtgärdas och bidra till att minska behovet av om- eller utbyggnad.
 
Vi bidrar till effektiv och långsiktig planering, som genomförs på det mest kostnadseffektiva sättet.
 
Bland annat kan vi hjälpa till med följande tjänster:
  • Strategisk planering
  • Vattenförsörjningsplaner
  • Vattenbalanser 
  • Utredning av råvattenkvalité och bedömning av behandlingsbehov
  • Extra reningssteg för att ta rening av bekämpningsmedel och PFAS
  • Processdesign för dricksvattenberedning
  • HACCP- genomgång och plan 
  • Riskvärdering med verktyg som Mikrobiologisk Barriäranalys (MBA) och Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys (QMRA)
  • Handlingsplan vattenläckage
  • Implementering av elektronisk driftsjournal
Elin Hermansson

KONTAKTA MIG
FÖR MER 
INFORMATION

Elin Hermansson

+46 705 08 07 60