VA-sanering i Ga: Skanör

2019-10-15

 

EnviDan AB har hjälpt Vellinge kommun med att ta fram en handlingsplan och underlag för renovering av vatten- och dagvattenledningar i Ga: Skanör.

Projektet berör Västergatan, Mellangatan och Östergatan i Skanör. Vattenledningarna består av asbest och behöver bytas ut. Dagvattennätet består av betongledningar i varierande kvalité. Nätet går från norra delen av Skanör genom nämnda gator ner till Bangången där det viker av västerut för att sedan vända tillbaka norrut och slutligen släppas i Öresund. Detta medför att dagvattennätet i de södra delarna är relativt hårt belastade. Med anledningen av att ledningarna behöver renoveras önskar man från kommunens sida också bryta dagvattennätet i Norregatan för att på så sätt avlasta ledningarna söderut.

Projektet började med att kartlägga i vilken utsträckning dagvattennätet behövde läggas om eller relinas. Vid denna kartläggning kontrollerades behovet i Västergatan, Mellangatan och Östergatan. För att bedöma typ av renovering har EnviDan utgått från dels filmprotokoll från aktuella ledningar men även gjort beräkningar för dagvattenhantering. I utredningen har man tittat på en omläggning som sker söder om Norregatan och en norr om. Man har även tittat på att förlägga en ny ledning i Norregatan som via en damm och ett dike i Skanör stadspark leder dagvattnet till Öresund och på så sätt avlastar den södra delen.

Efter bedömning kom EnviDan i samråd med Vellinge kommun överens om att störst behöv av renovering finns på ledningsnätet söder om Norregatan och det är här resurserna kommer sättas in i en första etapp. I samband med att dagvattenledningarna läggs om kommer även vattenledningarna att bytas ut.

Mathias Svensson

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Mathias Svensson

+46 706 76 14 70