Vellinge – Vattenmodell

2019-06-18

 

EnviDan kommer att implementera en hydraulisk datormodell i Vellinge kommun som ska hjälpa till att identifiera tryckhalsar i ledningsnätet och skapa ett beslutsunderlag för vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva. 

EnviDan har fått i uppdrag att beskriva Vellinge kommuns vattenförsörjningssystem i en hydraulisk datormodell. Programvaran som används av EnviDan i detta projekt är Mike Urban WD.  Information som behövs från kommunen bearbetas i GIS-verktyget ArcMap före importen in i Mike Urban.

Vattenmodellen ska användas för att hitta eventuell kapacitetsbrist i ledningsnätet och fungerar som beslutsunderlag för kommunen vad gäller att genomföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna.

I samband med upprättandet av modellen kommer även tryckmätningar att genomföras på flertalet ställen och på så sätt kan avvikande omständigheter upptäckas. Så kan till exempel stängda ventiler som finns i fält upptäckas, som kan vara svåra att lokalisera utan hjälp av en modell. En kalibrerad vattenmodell kan även vara till nytta för kommunen i framtiden vid utredningar i samband med till exempel nya exploateringsområden, ledningsförnyelse och brandvattenuttag.

Johan Sendelius

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION

Johan Sendelius

+46 706 76 14 28